AJPES je predstavil podatke o poslovanju zasavskih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug za leto 2022. Danes objavljamo osmi povzetek iz njihovega poročila.

Zasavske družbe so v letu 2022 dosegle najboljši rezultat poslovanja v zadnjih desetih letih, na kar je vplivalo občutno povečanje čistega dobička in minimalno povečanje čiste izgube. Delež neto čistega dobička v skupnih prihodkih se je povečal od 5,5 % na 6,7 % in je bil najvišji v zadnjih desetih letih ter višji kot pri vseh slovenskih družbah, kjer je znašal 4,1 %.

Dobro poslovanje zasavskih družb v letu 2022 izkazujejo tudi kazalniki poslovanja. Kazalnik celotne gospodarnosti in kazalnik gospodarnosti poslovanja sta dosegla najvišjo vrednost v zadnjih petih letih, in sicer 1,09. Zasavske družbe so tako na 100 evrov skupnih odhodkov oziroma na 100 evrov poslovnih odhodkov ustvarile 109 evrov skupnih prihodkov oziroma 109 evrov poslovnih prihodkov, kar je 4 evre več od slovenskega povprečja.

Izboljšali so se tudi kazalniki produktivnosti, ki so dosegli najvišje vrednosti v zadnjih petih letih.  Najbolj sta se povečala čisti poslovni izid na zaposlenega in neto dodana vrednost na zaposlenega. Povprečna mesečna plača na zaposlenega v zasavski regiji je bila za 6 % nižja od povprečne slovenske mesečne plače na zaposlenega, medtem ko je bil čisti poslovni izid na zaposlenega za 1 % večji kot na ravni države.

Savus

Foto: arhiv Savus