ponedeljek, 20 maja, 2024

Iz te kategorije

Prva zagorska seja po počitnicah

Po sprejemu zapisnika prejšnje, junijske seje, in dveh dopisnih, so prisluhnili poročilu o izvajanju tekočih aktivnosti, ki jih je podal župan Zagorja Matjaž Švagan, in poročilu o izvrševanju občinskega proračuna v prvem polletju letošnjega leta.

V nadaljevanju so razpravljali o predlogih odlokov o prvem rebalansu občinskega proračuna, spremembi meje med naseljema Zagorje in Potoška vas, določitvi nove ulice ob vzletišču, ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, Zavoda za šport Zagorje ob Savi in ustanovitvi Sveta Ceroz ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Svetniki so se seznanili tudi s poročilom o notranjem revidiranju poslovanja Občine v preteklem letu.

Ker je bil Rudi Medved, prejšnji direktor občinske uprave, izvoljen v Državni zbor Republike Slovenije, so morali svetniki imenovati nove predstavnike Občine v svetih, kjer je ustanoviteljico Občino prej zastopal Medved. Tako so v Svet zavoda za šport in Svet zavoda RRA Zasavje imenovali sedanjega vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave Mateja Drobeža.

ZT

Isti avtor