Direktorat za prostor, graditev in stanovanja je objavil odgovore na pripombe o študiji variant za državni prostorski načrt za gradnjo cestne povezave med Hrastnikom, Zidanim Mostom in Radečami.

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor (MOP DzPGS) je skupaj s pobudnikom priprave sprememb in dopolnitev državnega prostorskega načrta za cesto Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče, Direktoratom za kopenski promet pri Ministrstvu za infrastrukturo (MzI DzKP) pripravil javno razgrnitev študije variant z utemeljitvijo rešitve, okoljskega poročila, osnutka predloga sprememb in dopolnitev državnega prostorskega načrta in ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve iz razgrnjenega gradiva.

Javna razgrnitev je potekala med 21. junije in 23. julijem 2021 v občinah Hrastnik, Laško in Radeče, ki jih zajema območje prostorskega načrta, ter na Ministrstvu za okolje in prostor in Ministrstvu za infrastrukturo.

MOP DzPGS in MzI DzKP sta skupaj z investitorjem in izdelovalci razgrnjenih gradiv preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča. Usklajena in potrjena stališča do pripomb in predlogov so objavljena na tej povezavi.

Projekcijo ceste med Hrastnikom in Zidnim Mostom si lahko ogledate na tej povezavi.

Savus

Foto: arhiv Savus