sobota, 15 junija, 2024

Iz te kategorije

Zaupanje, strpnost in razumevanje

Začelo se je novo šolsko leto. Vsem ravnateljem in ravnateljicam zasavskih osnovnih in srednjih šol ter vrtcev smo poslali nekaj vprašanj ob začetku pouka. Tokrat objavljamo odgovore, ki nam jih je poslala ravnateljica OŠ Tončke Čeč Trbovlje Katarina Pajer Povh.

Koliko učencev bo v prihodnjem šolskem letu obiskovalo vašo šolo (in podružnice) in koliko oddelkov ste oblikovali?

Na naši šoli izobražujemo otroke po dveh osnovnošolskih programih: na osnovnošolskem programu 374 učencev v 18 oddelkih, na prilagojenem osnovnošolskem programu z nižjim izobrazbenim standardom 21 učencev v 3 oddelkih.

Koliko od teh je prvošolcev?

Letošnje šolsko leto je na šoli 41 prvošolčkov.

Koliko učiteljev in drugih delavcev dela na vaši šoli v tem šolskem letu?

V tem šolskem letu je pri nas zaposlenih 43 strokovnih delavcev, 2 administrativni delavki, 9 tehničnih delavcev in do decembra 2020 tudi 2 delavca zaposlena preko programa javnih del.

Kako ste pripravljeni na novo šolsko leto?

Na vsako novo šolsko leto se dobro in odgovorno pripravimo in tudi letos ni nič drugače. Želimo pa si, da bi to šolsko leto potekalo kot običajna šolska leta, a bomo videli, kaj bo prinesel čas.

Ali se bodo učenci na predmetni stopnji selili iz razreda v razred?

Ne, kabinetnega pouka na predmetni stopnji v skladu s priporočenim t.i. modelom B ne bomo izvajali, razen pri pouku tehnike, športa in računalništva.

Kako ste pripravljeni na morebitno ponovno šolanje na daljavo?

Menim, da so izzivi šolanja na daljavo manjši in hkrati večji, kot so bili v mesecu marcu 2020, ko nas je šolanje na daljavo presenetilo. Na šoli smo že v začetku julija izvedli izobraževanje za učitelje, preko katerega smo poenotili izvajanje poučevanja na daljavo, v kolikor bo le-to potrebno. V spletnem okolju Teams smo pripravili spletne učilnice, v septembru pa bomo tudi učence opremili z znanjem in veščinami za učenje na daljavo.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih?

V celoti smo preuredili staro manjšo računalniško učilnico, v kateri bo sedaj potekal pouk v manjših učnih skupinah, saj zaradi konstantnega večanja števila učencev na šoli potrebujemo dodatne učilnice. V sodelovanju z Občino Trbovlje pa smo obnovili dotrajano športno igrišče, ob katerem smo postavili prostor za učilnico na prostem.

Uvajate pri pouku z novim šolskim letom kakšne zanimive novosti?

Na naši šoli že nekaj let sledimo poučevanju, ki učence postavlja v ospredje. Tako v prvi triadi izvajamo pouk po metodologiji Korak za korakom, od 4. razreda dalje pa izvajamo pouk, ki temelji na najrazličnejših pristopih, pri katerih so v največji možni meri aktivni učenci: sodelovalno učenje, raziskovalni projekti, učenje z in preko gibanja ipd. Poudarek dajemo računalniškem opismenjevanju, branju in bralnim strategijam, predvsem pa spodbujamo dobre medsebojne odnose, krepimo odgovornost, samostojnost, močna področja učencev in zaupanje. V novem šolskem letu bomo nadaljevali z naštetim, predvsem pa se nam v tem trenutku zdi zelo pomembno, da se učenci v šoli počutijo varno, da jim zagotovimo spodbudno, prijetno in zdravo okolje, v katerem bodo lahko pridobili največ znanja, razvijali svoja močna področja in gojili dobre ter prijazne odnose.

Prav tako bomo pri učencih, zaposlenih in starših spodbujali zaupanje, strpnost in razumevanje, kar bomo v teh negotovih časih resnično potrebovali vsi.

MP

Foto: David Krajnc

Isti avtor