sobota, 15 junija, 2024

Iz te kategorije

Učitelji z idejami polepšali šolske prostore

Začelo se je novo šolsko leto. Vsem ravnateljem in ravnateljicam zasavskih osnovnih in srednjih šol ter vrtcev smo poslali nekaj vprašanj ob začetku pouka. Tokrat objavljamo odgovore ravnateljice OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik Polone Dolanc.

Koliko učencev bo v prihodnjem šolskem letu obiskovalo vašo šolo (in podružnice) in koliko oddelkov ste oblikovali? Koliko od teh je prvošolcev? Koliko učiteljev in drugih delavcev dela na vaši šoli v tem šolskem letu?

V tem šolskem letu bo matično šolo v Hrastniku in podružnično šolo na Dolu obiskovalo 683 učencev. Oblikovali smo 41 oddelkov, od tega bo 30 oddelkov osnovnošolskega programa, 5 kombiniranih oddelkov nižjega izobrazbenega standarda in posebnega programa ter 6 oddelkov podaljšanega bivanja. V letošnjem letu imamo 69 prvošolcev. Na šoli je trenutno zaposlenih 105 strokovnih in drugih delavcev.

Kako ste pripravljeni na novo šolsko leto?

Priprave na šolsko leto so potekale že ves mesec avgust. Izvedli smo izobraževanje za učitelje, na katerem so spoznavali različne oblike dela na daljavo in usvajali znanja IKT-tehnologije. Učitelji so se udeležili tudi izobraževanj preko spleta in študijskih skupin, kjer so se seznanjali z dobrimi praksami učenja na daljavo. V skladu z navodili in priporočili smo uredili talne označbe gibanja po šoli, namestili senzorske dozirnike … Na matični šoli smo uredili tudi dodatni prostor, kjer bodo lahko učenci jedli kosilo.

Ali se bodo učenci na predmetni stopnji selili iz razreda v razred?

Pouk na šoli bo potekal v matičnih učilnicah. Učenci se ne bodo selili, razen pri manjših učnih skupinah (MAT, SLJ, TJA), izbirnih predmetih, tehniki, gospodinjstvu in športu.

Kako ste pripravljeni na morebitno ponovno šolanje na daljavo?

Kot sem napisala, so se učitelji na temo šolanja na daljavo in uporabe IKT-tehnologije že izobraževali. V naslednjem tednu načrtujemo tudi izobraževanje za učence od 4. do 9. razreda. V poletnem času smo na šoli vpeljali Office 365 in pripadajočo aplikacijo Teams, ki bo v primeru šolanja na daljavo služila kot glavni videokonferenčni kanal. Učence bomo spodbujali, da tudi v času, ko smo prisotni v šoli, uporabljajo spletne učilnice, na katerih jim bodo učitelji puščali posamezna gradiva (npr. domače naloge, vaje …). Tako bodo urili spretnosti in pridobivali znanja, ki jih bodo potrebovali v primeru učenja na daljavo.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih?

V času počitnic smo odpravili težavo zatekanja meteornih voda v kuhinjske prostore matične šole, prepleskali posamezne notranje prostore, predvsem pa z izvirnimi idejami učiteljev polepšali šoli in ju naredili prijetnejši.

Uvajate pri pouku z novim šolskim letom kakšne zanimive novosti?

V novem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom FIT-pedagogike, ki je bil med učitelji in učenci zelo dobro sprejet. V zaključni fazi je tudi učilnica na prostem, ki bo obogatila učni proces. Večjo pozornost bomo namenili uporabi IKT-tehnologije pri pouku. Nadaljevali bomo s projektom Zdrava šola, v okviru katerega skrbimo za fizično zdravje, večji poudarek pa bomo v letošnjem letu namenili področju duševnega zdravja.

MP

Foto: arhiv OŠ NHR Hrastnik

Isti avtor