Turistična društva iz občin Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Radeče se od letošnjega junija povezujejo v regionalno turistično zvezo Kum. S tem želijo dvigniti prepoznavnost regije ter učinkovito medsebojno sodelovanje ter povezovanje v zasavski regiji.

V Turistično zvezo Slovenije (TZS) je vključenih preko 400 turističnih društev, polovico teh se povezuje z regijskimi turističnimi zvezami. Društva so lahko aktivnejša, saj jim regijske zveze nudijo razna izobraževanja, strokovno pomoč in promocijo njihovih prireditev ter turistične ponudbe krajev in občin, v katerih  društva delujejo. Na TZS so sprejeli odločitev, da vsa društva vključijo v devet regijskih turističnih zvez. Zasavska so želeli vključiti v RTZ Zasavje – Posavje. Na žalost se društva Posavja niso želela povezati v predlagano regijsko zvezo, zato smo se odločili, da združimo v zvezo zasavska društva v občinah Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče.

TZS vidi prednosti v vzpostavitvi močnih regijskih zvez predvsem v tem, da bodo društva lahko promovirala prireditve in turistično ponudbo občine na skupni spletni strani regije, nudena jim bo pomoč pri izdelavi predstavitvenih in promocijskih gradiv, v katerih bi promovirali turistično ponudbo širše regije. Možna je izdelava skupnih koledarjev ter promocija prireditev društev in turistične ponudbe občin na sejmih po Sloveniji, že obstoječe tradicionalne prireditve v posameznih občinah regije pa se bo lažje nadgradilo s skupnimi predstavitvami. Velik poudarek bo namenjen tudi izobraževanju, da bodo društva kvalitetno predstavila turistično ponudbo na sejmih, s svojimi aktivnostmi pa bodo lahko veliko naredili pri promociji in prepoznavnosti turistične ponudbe širše regije.

Sredi maja je v Trbovljah potekal iniciativni sestanek za ustanovitev Regijske turistične zveze Zasavja, 30. junija 2022 pa tudi prva redna seja zasavske zveze. Vodenje upravnega odbora in novoustanovljene regijske zveze  je prevzela članica Turističnega društva Trbovlje Vesna Jesih. Upravni odbor je izglasoval ime, ki ga bo zveza uporabljala Regijska turistična zveza Kum (RTZ Kum), saj je Kum povezovalna točka vseh občin v zvezi in tudi ena izmed najbolj prepoznavnih lokacij v regiji.

»V Zasavju se že več let pojavlja potreba po večji povezanosti med turističnimi društvi. Glede na specifičnost in podobnost občin v regiji bomo lahko združili ponudbo, ki bo bolj raznovrstna za obiskovalce. S povezovanjem pa tudi lažje premagovali težave, izmenjali izkušnje in priskočili en drugemu na pomoč, če bo to potrebno. Želja RTZ Kum je tudi poenotiti turistične načrte v regiji in spodbuditi medsebojno povezovanje. S povezovanjem bomo tako pridobili celovitejšo ponudbo širše turistične destinacije, skupno nastopanje na sejmih in prireditvah, medsebojno sodelovanje na prireditvah društev ali zvez, enakomerno zastopanje v organih TZ Slovenije ter tudi večjo prepoznavnost na nacionalnem nivoju. Zavedamo se, da bodo društva lahko med seboj učinkovitejše sodelovala le, če se bodo med seboj tudi poznala. RTZ Kum bo aktiven člen povezovanja in spoznavanja društev med seboj,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Savus

Foto: RTZ Kum