Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in predsednica Razvojnega sveta Zasavske regije Staša Baloh Plahutnik sta 5. marca podpisala Dopolnitev Dogovora za razvoj Zasavske razvojne regije. Ta vključuje devet projektov v vrednosti dobrih 29 milijonov evrov, od tega 19,2 milijona evrov kohezijskih sredstev.

Dogovor, ki sta minister za gospodarstvo in takratni predsednik razvojnega sveta Matjaž Švagan podpisala 22. maja 2018, je dvostranski izvedbeni akt, s katerim bodo uresničevali Regionalni razvojni program Zasavske regije 2014 – 2020. Akt vsebuje razvojno specializacijo regije, njene strateške razvojne cilje, prioritete in ukrepe ter predstavlja pomemben korak v smeri razvoja regionalne politike. Njegov namen je dati nov zagon pri izvajanju regionalne politike, predvsem pa zagotoviti financiranje za izvedbo projektov, ki so jih lokalne skupnosti in drugi deležniki prepoznali kot najpomembnejše razvojne projekte regije.

Na podlagi Povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije- drugo povabilo, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo 13. novembra 2017, je razvojni svet na seznam najpomembnejših projektov sprva uvrstil enajst projektov, v dopolnitev dogovora pa devet, pri čemer gre poudariti, da višina kohezijskih sredstev za Zasavsko razvojno regijo ostaja enaka.

Predlog za dopolnitev dogovora sta konec novembra lani sprejela in potrdila razvojni svet in Svet zasavske regije. Projekte, katerih nosilke so vse tri zasavske občine, bodo izvedli na področju spodbujanja podjetništva, podpornega okolja za podjetništvo (poslovna infrastruktura), spodbujanja multimodalne urbane mobilnosti, gradnje javne infrastrukture za odpadno vodo in izboljšanja regionalne mobilnosti.

Projekti, uvrščeni v Dopolnitev Dogovora za razvoj Zasavske razvojne regije:

– Obrtno industrijska cona Hrastnik (nosilec projekta: Občina Hrastnik),

– Infrastrukturna posodobitev obrtno industrijske cone Nasipi (nosilec projekta: Občina Trbovlje),

– Zasavski podjetniški inkubator (nosilec projekta: Občina Trbovlje),

– Ekonomsko – poslovna cona Zagorje (nosilec projekta: Občina Zagorje ob Savi),

– Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – občina Hrastnik (nosilec projekta: Občina Hrastnik),

– Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – občina Trbovlje (nosilec projekta: Občina Trbovlje),

– Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah (nosilec projekta: Občina Trbovlje),

– Kolesarska steza Zagorje – Orehovica (nosilec projekta: Občina Zagorje ob Savi),

– Cesta G2-108 Hrastnik – Zidani Most (nosilec projekta: Občina Hrastnik).

Dopolnitev dogovora tako v Zasavje prinaša 19,2 milijona kohezijskih sredstev in sredstev državnega proračuna. Del sredstev bodo občine zagotovile iz svojih proračunov.

Občine bodo do septembra letos oddale vloge za neposredno potrditev vseh projektov, javni razpisi za izvajalce del bodo pri večini projektov objavljeni v tem letu, vsi projekti pa naj bi se zaključili do 2023.

Minister Zdravko Počivalšek je v uvodnem nagovoru izpostavil: “Veseli me, da lahko podpisujemo dopolnitve dogovorov v vseh regijah v Sloveniji. Ocenjujem, da je to temelj, skozi katerega država pomaga regijam, da te zmanjšajo razvojne izzive. Na ta način se prisluhne regijam, ki opredelijo, kaj je za njih pomembno in da regijski projekti delujejo uravnoteženo. Projekti, vključeni v dogovor, so pomemben korak regionalne politike in razvoja v regijah. Tako kot do zdaj, bodo tudi v novi finančni perspektivi izredno pomembni dialogi med regionalno in državno ravnjo.

Zasavska regija je nabor razvojnih projektov uskladila hitro, kar še dodatno pripomore k hitrejši gospodarski rasti, zagotavlja nadaljnji razvoj človeškega potenciala v regiji in ustvarjanje pogojev, da ljudje v tej regiji ne samo živijo, ampak tudi delajo.

K Zasavski regiji bo potrebno pristopiti s posebnimi ukrepi, saj sta dve od treh zasavskih občin (Trbovlje in Hrastnik) del problemskega območja z visoko stopnjo brezposelnosti.

V okviru dogovorov za razvoj regij bo skupno podprtih 210 projektov v vrednosti 682 mio evrov, od tega bo 410 mio evrov kohezijskih sredstev in sredstev državnega proračuna.”

Staša Baloh Plahutnik, predsednica razvojnega sveta, je ob podpisu povedala: »Dogovor v Zasavju vzpostavlja prepotrebno ekonomsko infrastrukturo, da bomo lahko naprej gradili gospodarski razvoj naše regije. Zasavska regija se namreč ravno v tem času pripravlja tudi na oblikovanje strategije za uresničevanje projektov, ki bodo v naslednji finančni perspektivi financirani iz evropskega Sklada za pravičnejši prehod nekdanjih premogovnih regij.«

Savus

Foto: arhiv RRA Zasavje