Začelo se je novo šolsko leto. Vsem ravnateljem in ravnateljicam zasavskih osnovnih in srednjih šol ter vrtcev smo poslali nekaj vprašanj ob začetku pouka. Tokrat objavljamo še odgovore iz zadnje OŠ, ki nam jih je poslala ravnateljica OŠ Trbovlje Petra Čede.

Koliko učencev bo v prihodnjem šolskem letu obiskovalo vašo šolo (in podružnice) in koliko oddelkov ste oblikovali?

V letošnjem šolskem letu OŠ Trbovlje obiskuje 622 učencev, od tega 6 na podružnični šoli Dobovec, 107 na podružnici Alojza Hohkrauta in 509 na matični šoli. Učenci so razporejeni v 30 čistih oddelkov in en kombiniran oddelek na podružnični šoli Dobovec.

Koliko od teh je prvošolcev?

Šolski prag je letos prestopilo kar 86 prvošolcev, 3 na PŠ Dobovec, 23 na PŠ Alojza Hohkrauta in 60 na matični šoli.

Koliko učiteljev in drugih delavcev dela na vaši šoli v tem šolskem letu?

Na šoli je trenutno zaposlenih 62 strokovnih delavcev, 25 tehnično administrativnih delavcev, 1 delavec gibalno oviranega učenca in 4 javni delavci.

Kako ste pripravljeni na novo šolsko leto?

Vsako novo šolsko leto terja dobro pripravo učiteljev in skrbno načrtovanje dela in aktivnosti.  Na letošnje šolsko leto pa smo se začeli pripravljati že ob koncu lanskega šolskega leta, saj smo pričakovali, da nas čaka pestro leto s številnimi novostmi in izzivi. Sicer pa smo konec avgusta pričeli z izobraževanji, na katerih smo pridobivali nova znanja za pripravo gradiv v primeru, da bo potrebno aktivirati delo po modelu C ali D.

Ali se bodo učenci na predmetni stopnji selili iz razreda v razred?

Kabinetnega pouka glede na navodila in priporočila MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ zaenkrat ne bo mogoče izvajati. Skladno z navodili se bodo uporabljale le nekatere specializirane učilnice npr. tehnična, gospodinjska, likovna, kemijska. Po vsaki uporabi bodo učitelji poskrbeli za razkuževanje in tako omogočili varno uporabo naslednji skupini.

Kako ste pripravljeni na morebitno ponovno šolanje na daljavo?

Kot rečeno smo že v avgustu izvedli izobraževanja, na katerih smo se pripravili na izobraževanje na daljavo. Poenotili smo način izvedbe izobraževanja na daljavo in pripravili spletne učilnice za učence od 1. do 9. razreda. Z izobraževanji bomo strokovni delavci nadaljevali tekom celega šolskega leta, že septembra pa bomo z osnovnimi znanji za uporabo spletnih učilnic opremili tudi učence.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih?

Med počitnicami so na šoli potekala sprotna vzdrževalna dela, prepleskali smo hodnik v zgornjem nivoju šole in nekaj učilnic. Zaradi večjega števila učencev in posledično oddelkov, smo v večnamenskem prostoru uredili začasno učilnico glasbene umetnosti, v stari gospodinjski učilnici pa smo začasno uredili prostor za izvajanje dodatne strokovne pomoči učencem.

Uvajate pri pouku z novim šolskim letom kakšne zanimive novosti?

Ker želimo otrokom na šoli omogočiti zdrav in celosten razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam, smo se že v letu 2018/19 vključili v poskus izvajanja koncepta razširjenega programa (RaP). Razširjeni program omogoča bolj poglobljeno spoznavanje učencev in prispeva k medsebojnemu sodelovanju ter razvijanju kakovostnih odnosov med strokovnimi delavci in učenci, kar pomembno pripomore k večji motiviranosti obojih za doseganje ciljev osnovnošolskega programa v celoti.

Kot prednostno nalogo smo si letos zadali računalniško opismenjevanje učencev in delavcev šole. Velik poudarek pa že vrsto let namenjamo spoštljivim odnosom, strpnosti, sprejemanju drugačnosti in preprečevanju nasilja. Drugih novosti pri pouku ne predvidevamo, se bomo pa, tako kot vsako leto, vključevali v različne projekte in aktivnosti, ki bodo za naše učence pomenili dodano vrednost.

MP

Foto: Robi Arcet