Občina Hrastnik ima na svoji spletni strani objavljene tri aktualne javne razpise – Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hrastnik za leto 2022, Javni razpis za spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Hrastnik v letu 2022 ter Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj za leto 2022.

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hrastnik za leto 2022 se lahko na razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti prijavijo športna društva in športne zveze, zavodi za šport, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe, pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa ter zasebni športni delavci. Višina razpisanih sredstev je 67.670 evrov, rok za prijavo pa je do vključno 31. januarja 2022.

V okviru Javnega razpisa za spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Hrastnik v letu 2022 bodo dodelili nepovratna sredstva za spodbujanje razvoja investicij v kmetijstvu, namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki opravljajo primarno kmetijsko dejavnosti ali predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ali se ukvarjajo z določenimi nekmetijskimi dejavnostmi. Višina razpisanih sredstev je 18.500 evrov, rok za prijavo pa je do vključno 31. januarja 2022 do 15. ure.

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj pa bodo sofinancirali dejavnosti, programe in projekte društev, klubov, združenj, nevladnih, neprofitnih organizacij oz. drugih izvajalcev socialnih, zdravstvenih, humanitarnih, mladinskih, turističnih, tehničnih in drugih dejavnosti, ki so namenjena občanom Hrastnika. Višina razpisanih sredstev je 30.810 evrov, rok za prijavo pa je do vključno 17. februarja 2022.

Savus

Foto: arhiv Savus