Svetovalke iz devetih ljudskih univerz v Sloveniji (tudi iz ZLU Zasavje) so se od 28. marca do 2. aprila 2022 v okviru akreditacije ZISS – Erasmus+ KA1 udeležile študijskega obiska na Portugalskem, kjer so spoznavale tamkajšnje področje svetovanja in ugotavljanja ter vrednotenja znanja odraslih.

Na Portugalskem si zadnja leta zelo prizadevajo, da bi povečali kompetence in kvalifikacije odraslih ter s tem izboljšali zaposljivost, zmanjšali funkcionalno nepismenost in izboljšali ter približali izobrazbeno strukturo evropskemu nivoju. S tem namenom so leta 2016 ustanovili centre za kvalifikacije – Qualifica.

Tam svetovancem pomagajo, da učinkovito upravljajo s kariero, se vrnejo v sistem izobraževanja, lajšajo prehod med šolo in trgom dela, prehod med zaposlitvijo in brezposelnostjo, med različnimi delovnimi mesti ter med zaposlitvijo in upokojitvijo. Naloga udeleženca v centru Qualifica je, da napiše portfolijo – zgodbo svojega življenja z refleksijo. Portfolijo vsak zagovarja pred strokovno komisijo (STEAM), kjer dokaže tako splošno teoretične vsebine kot strokovno znanje in tako pridobi certifikat. Gre za nadgradnjo našega sistema NPK, saj posamezniku s tem postopkom omogočijo tudi nadaljnje formalno izobraževanje.

Ker smo svetovalke iz Slovenije želele spoznati tudi, kako teorija deluje v praksi, smo obiskale enega od centrov Qualifica (Vila Das Aves). Tam smo se podrobneje seznanile s katalogi znanj in opisniki kompetenc, s pomočjo katerih vrednotijo posameznikov portfolijo. Ugotovile smo, da imamo svetovalke v Sloveniji in na Portugalskem podobne strokovne pristope in metode dela. Razlika se kaže v tem, da svetovanec, ki vstopi v postopek certificiranja na Portugalskem, pridobi stopnjo izobrazbe in ne le poklicne usposobljenosti, kot je praksa v Sloveniji.

Spoznale smo, da je ena izmed splošnih kompetenc, ki jo na Portugalskem visoko vrednotijo, tudi aktivna vključenost v družbo, tj. aktivno državljanstvo. To se povezuje z zgodovino Portugalske, njenim prehodom iz totalitarističnega sistema v demokracijo. Slednje se odraža tudi v izobraževalnem sistemu in odnosu države ter civilne družbe do samega izobraževanja. V praksi smo odsev »aktivne demokracije« lahko opazile tekom obiska centra Qualifica, kjer je na nas močan vtis pustila tudi skupna pisarna ravnateljice centra in strokovnih delavcev.

Naša predavateljica Maria Antónia je poudarila, da se na vseh nivojih delovanja posebej osredotočajo na razvijanje kritičnega mišljenja, ki je po njenih besedah ključen element vseh kompetenc. Na to opozarjajo tudi z napisi in fotografijami velikih mislecev v prostorih šole.

S premišljenimi vprašanji, ki jih svetovalci načrtno pripravimo in prilagodimo posameznemu svetovancu, lahko dosežemo kritično mišljenje, kar je odlično izhodišče za načrtovanje postopkov vrednotenja. Vsi svetovalci razpolagamo z istimi vprašalniki, orodji in pripomočki, od naše inovativnosti in kritičnega pristopa pa je odvisno, kako bomo le-te uporabili. Na tem mestu je ključna kompetenca inovativnost pri posameznemu svetovalcu, saj le inovativni svetovalec lahko poišče načine vrednotenja, ki presežejo uporabo že pripravljenih orodij in pripomočkov.

Inovativni svetovalec razume postopek svetovanja in vrednotenja kot aktivnost, v kateri je dovolj prostora za inovativne pristope vrednotenja, za razumevanje potreb svetovancev v povezavi s potrebami zunanjega okolja in za spodbujanje kritičnega mišljenja, s katerim svetovanci lahko vidijo in »poletijo dlje«.

Savus

Foto: arhiv Savus