V teh dneh objavljamo, kaj je novega v zasavskih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih. Tokrat je na vrsti Srednja šola Zagorje. Odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala ravnateljica Srednje šole Zagorje Aljaša Urbanija.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih? Katera, kakšna je vrednost?

Med počitnicami smo opravili manjša vzdrževalna dela in generalno čiščenje šole. Vztrajno se prijavljamo na razpise Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za investicijsko vzdrževanje in na ta način skrbimo za energetsko sanacijo stavbe, ki je stara že 60 let. Tako smo v preteklih letih najprej izvedli termo in hidroizolacijo ravne strehe, nato v dveh fazah v dveh letih še zamenjavo stavbnega pohištva. Pravkar pa poteka večja naložba v obnovo fasade na južnem in vzhodnem delu stavbe, ki je ocenjena na približno 100.000 evrov.

Koliko dijakov v letošnjem šolskem letu obiskuje vašo šolo? Koliko oddelkov?

V tem šolskem letu imamo na šoli nekaj manj kot 300 dijakov v 14 oddelkih.

 

Koliko od teh je dijakov prvih letnikov?

Vseh dijakov prvega letnika je 92, od tega 50 dijakov v programu zdravstvena nega.

 

Kako ste se pripravili na novo šolsko leto? Kako so stekli prvi dnevi pouka in dejavnosti na šoli?

Priprave za novo šolsko leto se pri nas začnejo že v mesecu juniju. Takrat imamo sestanke programskih učiteljskih zborov ter strokovnih aktivov, naredimo analizo preteklega šolskega leta in že začnemo načrtovati novo. Zadnji dve šolski leti smo morali načrtovanje podrediti zdravstveni situaciji, v pripravah na to šolsko leto pa smo bili lahko nekoliko bolj optimistični. Že pred 1. septembrom smo organizirali dan dobrodošlice za dijake tujce. Prvi dan pouka so razredniki dijake seznanili z urniki, načinom dela, hišnim redom, šolskimi pravili. Že v mesecu septembru imajo praktično usposabljanje dijaki 3. in 4. letnika zdravstvene nege. 16 dijakov programa zdravstvena nega in 2 dijaka programa gastronomija bo odšlo na 21-dnevno praktično usposabljanje z delom v okviru programa Erasmus+ na Tenerif. Delali bodo v petih različnih domovih starejših in dveh gostinskih objektih.

Imate v letošnjem šolskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s šolo (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

V mesecu oktobru načrtujemo projektni teden. Del tega je prireditev Zasavje za zdravje, ki je že tradicionalna in namenjena širši javnosti, vrtcem, osnovnim šolam, društvom, starejšim in pomeni pravo medgeneracijsko in medobčinsko sodelovanje in povezovanje.

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

V prihodnje si želimo uspešno nadaljevati s postopno energetsko sanacijo šole. Načrtujemo novo opremo in ureditev učilnice za praktični pouk v programu trgovec z donacijskimi sredstvi. Prizadevali si bomo za posodabljanje in urejanje učilnic in nabavo ustreznih didaktičnih pripomočkov.

Glede izobraževalnih programov načrtujemo, da bomo sodelovali v prenovi srednjega poklicnega izobraževanja, ki ga izvaja Center za poklicno izobraževanje Slovenije in sicer za programa trgovec ter gastronomske in hotelske storitve.

Ste se v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

V novem šolskem letu načrtujemo izvajanje različnih projektov v okviru EKO šole in Zdrave šole.

 

Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu?

V Srednji šoli Zagorje je 40 zaposlenih.

 

V preteklih letih je bilo učiteljev v Sloveniji preveč, sedaj jih je premalo. Je tudi pri vas tako? Zakaj ja ali pa zakaj ne?

Naša kadrovska situacija je stabilna. V zadnjih dveh letih sta se upokojila dva učitelja, vendar smo to rešili z notranjo razporeditvijo ur. Pri kadrovskih zadevah uspešno sodelujemo z drugimi srednjimi in osnovnimi šolami in se dogovorimo za dopolnjevanje posameznih učiteljev.

Savus

Foto: Srednja šola Zagorje, Vukašin Šobot