GESŠ Trbovlje je v sodelovanju z Zavodom za mladino in šport Trbovlje (ZMŠT) ponovno sodelovala v projektu Evropska solidarnostna enota.

Prostovoljka Diana Könemann  iz Mannheima v Nemčiji se nam je pridružila že februarja, v marcu pa še Linda Markus iz Hamburga. Njuno delo na šoli je vodila profesorica nemščine Marjetka Kafel. V ospredju so bile dejavnosti, povezane s poučevanjem nemščine, zlasti v pogovornem delu.

Prostovoljki sta pod vodstvom profesorice pripravljali dodatna gradiva in predstavitve, kar sta koristno uporabili pri učnih urah. Skozi usmerjene pogovore z dijaki sta prispevali k utrjevanju učne snovi in jih spodbujale h komuniciranju. Ob živahnih dialogih so se dijaki bolj sproščeno osredotočili na razumevanje povedanega in tudi izgovorjava je bila pravilnejša.

Še posebej velja izpostaviti njuno delo v manjših skupinah z dijaki 3. in 4. letnikov. Z njimi je zlasti Diana Könemann izvajala dodatne pogovorne ure o temah, ki zanimajo mlade in so jim blizu. Cilji teh pogovornih srečanj so bili, da so se dijaki sprostili v komuniciranju v nemščini, bili enakovredni sogovorniki, jasno izražali mnenja in se spontano odzivali na sogovornike.

Z dijaki 4. c sta izpeljali še miniprojekt na temo Prihodnost Evrope. Razmišljali so o prihodnosti Evrope in o možnih smereh razvoja življenja, družbe, tehnologij, zaščite okolja, preskrbe s hrano in energijo, o plačilnih sredstvih in tudi o modi. Sočasno so tako širili besedišče v nemščini, se urili v govornem nastopanju, uporabljali pravilne jezikovne strukture ter izdelovali predstavitvene letake. Obe nemški govorki sta bili v izbranih temah izvrstni sogovornici in spodbuda ter pomoč dijakom pri iskanju ustreznih izrazov, da so lahko ubesedili svoje misli v nemščini.

Vsekakor je za dijake GESŠ Trbovlje neprecenljivo, da lahko ob ustrezni vsebini in v primernem besedišču komunicirajo z naravnimi govorci jezika. Delo v gimnazijski sredini je bilo koristno tudi za obe prostovoljki. Pridobili sta dragocene izkušnje in obilo samozavesti. Spoznali sta način življenja in šolski sistem ter način poučevanja tujega jezika. Z življenjem v Trbovljah sta bili zelo zadovoljni, posebej pa navdušeni nad pripravljenostjo dijakov in profesorjev nesebično nuditi pomoč, kar sta v zahvali ob slovesu še posebej poudarili.

GobecNews

Foto: arhiv GESŠ