V Trbovljah je gimnazijsko igrišče po prenovi popoldan zaprto za javno uporabo. Seveda to vnaša nejevoljo med tiste uporabnike, ki bi igrišče radi uporabljali za rekreacijo. Še bolj pa je neumno, da lepo urejene športne površine samujejo, saj vemo, kako pomembno je gibanje za razvoj ljudi in zdravo odraščanje mladine. Zakaj je tako, pojasnjujejo iz GESŠ Trbovlje v pismu, ki ga je poslala ravnateljica Gimnazije in ekonomski srednje šole Trbovlje Jelena Keršnik.

Brigadirska gradnja igrišča

»Kdo v Trbovljah ne pozna gimnazijskega igrišča? Prvotno igrišče so z brigadirskim delom pomagali zgraditi dijaki prvih generacij trboveljske gimnazije. Igrišče je, tako kot ostala infrastruktura, s katero GESŠ Trbovlje upravlja, v lasti države. Še danes smo ponosni, da ga imamo, saj mnoge srednje šole nimajo niti lastne telovadnice. Vendar pa igrišče predstavlja tudi odgovornost in strošek.

Financiranje srednjih šol

Srednje šole v celoti  financira država po načelu glavarine. Torej, ne glede na stanje objekta, v katerem šola posluje, ne glede na način ogrevanja, ne glede na strukturo zaposlenih – vsaka šola v Republiki Sloveniji prejme določen znesek na vpisanega dijaka.  S tem zneskom je potrebno pokriti vse: od materialnih stroškov, plač zaposlenih, ogrevanja do vzdrževanja objekta in ostale infrastrukture. Ni pomembno, ali ima šola svojo telovadnico, zaklonišče, igrišče – znesek na dijaka je enak.

Nekaj dodatnih sredstev lahko šole pridobimo s prijavo na razpis za investicijsko-vzdrževalna dela. A tu so sredstva omejena in še ta lahko pridobimo le v primeru, ko je vzdrževanje nujno zaradi neizpolnjevanja bistvenih zahtev objekta, ko se objekt skoraj ruši in je uporabnikom nevaren. Stavba naše šole bo kmalu obeležila 100 let in potrebna so mnoga vzdrževalna dela. Sredstev za namen vzdrževanje šolske infrastrukture je komaj dovolj za vzdrževanje samega poslopja, igrišče je moralo, žal, dolgo čakati na vrsto. Leta 2019 smo sredstva za obnovo, ki presegajo štirikratnik letnih sredstev, namenjenih šolskemu poslopju, končno prejeli.

Igrišče potrebno prenove

Igrišče je bilo pred sanacijo odprto. V popoldanskem času, ob vikendih, med počitnicami je bilo na voljo občanom, občasno so ga najela društva ali posamezniki za svoje potrebe. Večkrat je služilo kot parkirišče ali pa kot prireditveni prostor za postavitev vrtiljakov in podobno. Ograjo, ki igrišče loči od glavne ceste, je na več mestih načel zob časa, betonski paneli so se podirali že ob pritisku odrasle osebe. Ograja je bila nevarna tako uporabnikom igrišča kot mimoidočim. Tribune so bile prav tako v katastrofalnem stanju, saj je bil beton na več mestih razpokan in odlomljen, iz njega pa so grozile zarjavele armature. Asfaltna tla so bila neravna, razpokana, razpoke pa globoke in široke. Vsaka zima je stanje še poslabšala. Obnova je bila nujna.

Pristojne na ministrstvu smo dolgo opozarjali, da postaja igrišče uporabnikom nevarno in spomladi 2019 so se odzvali na naše pozive. Žal ni prišlo do dogovora z Občino Trbovlje, da bi s skupnim financiranjem igrišče uredili tako, da bi ga še naprej lahko uporabljali vsi – občani in šola za potrebe pouka. Zavedamo se, da občina nima denarja za vlaganje v nepremičnine, ki niso v njeni lasti. Obnovo je v celoti financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ) in propadajoče igrišče se je uredilo v sodoben športni objekt.

Večnamensko športno igrišče

Odkar imamo na GESŠ Trbovlje športni oddelek, so potrebe po športnih površinah večje. Večnamensko športno igrišče, kot je sedaj, nam v obdobju lepega vremena omogoča kakovostnejši pouk športne vzgoje. Na igrišču so atletska steza, igrišče za mali nogomet oziroma rokomet, košarkarsko igrišče, igrišča za ulično košarko, igrišče za odbojko.

Žal takšno igrišče ne more biti več prosto dostopno. Glavni razlog je varnostni vidik udeležencev. Nepravilno nameščene uteži na koših, na primer, so lahko razlog za hujšo poškodbo. Vemo, da rekreativni športniki, ki bi igrišče uporabljali za pravi namen, ne bi povzročali namerne škode. Že v preteklosti so ravno ti uporabniki s prostovoljnim delom igrišče občasno pomagali vzdrževati.

A, žal, imamo tudi v Zasavju primere vandalizma.

Šola ne more sama odpreti igrišča

Ker šola nima ne sredstev ne zakonske podlage, da bi zaposlila osebo za nadzor igrišča, ostaja igrišče širši javnosti zaprto. V interesu GESŠ Trbovlje in MIZŠ pa je, da bi bilo igrišče dostopno čim večjemu krogu ljudi. Trenutno v srednjih šolah pouk še poteka na daljavo, obe bližnji osnovni šoli pa igrišče na podlagi dogovora že uporabljata.

V času, ko šola posluje, ga lahko uporabljajo tudi zainteresirana društva in skupine občanov. S podpisom dogovora o uporabi igrišča prevzame podpisnik odgovornost za čas uporabe. Pred podpisom dogovora pa izvedemo še usposabljanje za uporabo naprav na igrišču. Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti uporabniki pokrijejo strošek uporabnine, ki vključuje obratovalne stroške igrišča in stroške manjših vzdrževalnih del. Igrišče, kakršno je sedaj, terja letne preglede naprav in sprotna vzdrževalna dela. Le tako bo varno in dolgo služilo svojemu namenu.

Na šoli še vedno upamo, da bo prišlo do dogovora z lokalno oblastjo – tako bi lahko zagotovili brezplačno uporabo igrišča za vse občane. Šola pa, žal, sama ne sme in ne more prevzeti odgovornosti ter stroškov za javno uporabo igrišča.«

Savus

Fotografije: Jurij Kolenc, Gregor Božič in arhiv GESŠ Trbovlje