Po poročilu o izvajanju tekočih aktivnostih v Občini Zagorje ob Savi, ki jih je svetnikom predstavil župan Matjaž Švagan, so se svetniki seznanili z načrtom razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini, s predlogom zaključnega računa občinskega proračuna, dopolnitvami zazidalnega načrta za območje poslovno-trgovskega centra na Cesti 9. avgusta, spremembami načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in odlokom o postopku sofinanciranja letnega programa športa.

Prisluhnili so poročilu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje za leto 2017 ter obravnavali oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Zagorje ob Savi.

V nadaljevanju so potrdili sklepe o vključitvi novih projektov v Načrt razvojnih programov v letih 2018-2021, in sicer ekonomsko poslovno cono Zagorje, kolesarsko stezo od Zagorja do Orehovice in širitev javne kanalizacije.

Projekt vključuje izgradnjo ekonomske poslovne infrastrukture regionalnega pomena na dveh območjih, ki pa sta v bližini in medsebojno projektno povezani. Gre za ureditev ekonomske poslovne cone Selo in ureditev območja tehnološkega letalskega parka. Ureditev obeh območij v enovito ekonomsko-poslovno cono vključuje investicijo v gospodarsko javno infrastrukturo. Območji sta že umeščeni v prostor v veljavnih prostorskih aktih in sta locirani znotraj degradiranih območij. Namen projekta je spodbujanje podjetništva, cilj pa vsaj štiri podjetja na območju ekonomsko poslovne cone, ki bodo zaposlovala najmanj 33 ljudi. Projekt naj bi bil končan leta 2021, slab milijon bi v tem času pridobili iz evropskih sredstev, dobrih 300.000 evrov bi prispevalo ministrstvo za infrastrukturo, malo manj pa Občina Zagorje. V okviru te točke se je svetnikom predstavilo podjetje Termit s sedežem v Moravčah, ki namerava v poslovni coni Selo v Zagorju postaviti proizvodnjo jeder predvsem za tujo livarsko industrijo. Proizvodnjo namerava zagnati marca prihodnje leto, v njej pa se obeta najmanj 60 delovnih mest. 

Občinski svet je dal v nadaljevanju seje tudi soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve gospodarske javne službe obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov ter cene izvajanja obdelave biološko razgradljivih odpadkov v Cerozu. Prav tako je sprejel predlog odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa ter predlagano ceno za pomoč družini na domu v letu 2018.

TPK