Trboveljski občinski svet je na svoji 22. redni seji najprej prisluhnil pregledu uresničenih sklepov februarske seje, nato pa še pobudam in vprašanjem članov občinskega sveta.

Dostop gibalno oviranim

Vprašanje je prva postavila svetniška skupina SDS, in sicer je člane zanimalo, zakaj Občina Trbovlje pri adaptaciji občinskih objektov ni uredila dostopov po meri invalidov, kljub temu, da se že vrsto let deklarira kot občina po meri invalidov. Županja Jasna Gabrič je na to odgovorila, da pri rekonstrukcijah in adaptacijah vsekakor upoštevajo in preučijo vse možnosti prilagoditve invalidnim osebam. Upajo, da bodo vsaj eno od šol prilagodili gibalno oviranim, pri čemer bodo morali zgraditi dvigalo. Še prej pa izgradnjo dvigala načrtujejo v knjižnici, kjer bodo gibalno oviranim omogočili lažji dostop tudi do Zavoda za zaposlovanje.

Svetniška skupina je ob tem podala tudi pobudo, da se za vse naslednje volitve zagotovi dostop na predčasno glasovanje na zadnjem vhodu v občinsko stavbo, ki je za gibalno ovirane primernejši. Na to jim je županja odgovorila, da je ta vhod odprt v času rednih volitev, pri predčasnih pa zaradi rednega dela v stavbi odprejo le glavni vhod, ki invalidom ne predstavlja ovire.

Izbor koncesionarja za plakatiranje

Člane svetniške skupine je zanimal tudi potek izbora novega koncesionarja za plakatiranje v Trbovljah, saj naj bi se cene nekaterih storitev povečale tudi za več kot 250 odstotkov. Na to jim je županja odgovorila, da tržna cena ni bila predmet razpisa. Merilo za izbor ponudnika za najem plakatnih mest in malih plakatnih panojev je bila najvišja višina mesečne najemnine za posamezni sklop objektov za oglaševanje in obveščanje. To so poleg malih plakatnih panojev še mesta za obešanje transparentov in drogovi javne razsvetljave za namestitev obešank. Novi izvajalec izobešanja malih plakatov, transparentov in zastav je družba R-RSD, za izobešanje obešank na drogovih javne razsvetljave pa podjetje 3d-sign.

Zakon o izgradnji HE na srednji Savi

Svetniško skupino SDS je zanimalo tudi stališče predstavnikov Občine Trbovlje v Razvojnem svetu regije glede zakona o izgradnji hidroelektrarn na srednji Savi, ki ga je vložil hrastniški poslanec Ivan Hršak. Županja Gabričeva je ob tem dejala, da podpira izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi, vendar je nujno, da so dokumenti, ki bodo pri tem sprejeti, napisani tako, da bodo zavarovani interesi lokalnih skupnosti. Predlog zakona pred vložitvijo ni bil predstavljen ali usklajen s predstavniki lokalnih skupnosti, kar je pri tako velikem projektu nenavadno, meni Gabričeva. Tematika se obravnava na Razvojnem svetu zasavske regije, še bolj natančno pa prek OREZ-a. »V ta namen je potekalo tudi že več sestankov na Vladi RS. Župani in koordinator Tomaž Trotovšek smo seveda na tem področju zelo aktivni,« je povedala in med drugim še dodala, »vsi svetniki in svetnice ste v času javne obravnave prejeli tudi predlog zakona in dopis, s katerim ste bili pozvani, da podate morebitne pripombe in predloge v zvezi s predlogom zakona. Vendar v času javne obravnave z vaše strani nismo prejeli nobenih pripomb in predlogov.«

Dotrajan pločnik

Med vprašanji je bilo tudi vprašanje člana občinskega sveta Borisa Moškona, ki je opozoril na dotrajan pločnik pred trgovino Mercator nasproti Lovskega gradiča. Pločnik je po njegovem mnenju že pod nivojem ceste in predstavlja veliko nevarnost pešcem. Županja mu je odgovorila, da je občina v letošnjem proračunu rezervirala sredstva za obnovo omenjenega hodnika za pešce. Trenutno potekajo pogovori z DRI in DRSI, da bi sočasno izvedli še preplastitev regionalne ceste na območju od križišča pri Mercatorju do OŠ Ivana Cankarja. Na tej relaciji načrtujejo tudi obnovo hodnika za pešce na obeh straneh regionalne ceste.

Financiranje krajevnih skupnosti

Članica občinskega sveta Sonja Klančišar pa je podala pobudo, da se v tem mandatu še enkrat začnejo pogovori glede financiranja krajevnih skupnosti, saj naj bi bile manjše KS v bistveno slabšem položaju kot mestne. »Vsem krajevnim skupnostim je bilo že večkrat pojasnjeno,« je odgovorila županja, »da se morajo same dogovoriti o ključu delitve sredstev. Na podlagi 56. člena Statuta občine Trbovlje je ustanovljen svet predsednikov svetov KS, ki je pristojen za pripravo predloga delitve proračunskih sredstev med krajevne skupnosti.«

V nadaljevanju seje so svetniki obravnavali predlog odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta, razpravljali o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov in cene izvajanja obdelave biološko razgradljivih odpadkov v Cerozu in sprejeli načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Trbovlje.

TPK