V Trbovljah je 11. novembra potekala že 26. izkustvena delavnica v okviru projekta ZaVse/4ALL. Projekt, ki ga izvajajo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (ZIZRS) kot koordinator projekta ter Slovenska filantropija in Zavod Vozim kot projektna partnerja, si aktivno prizadeva osveščati o tem, da diskriminacija v družbi še vedno obstaja.

Odprava ovir

Invalidi in ljudje z drugimi oviranostmi se pogosto srečujejo z oteženim dostopom do vsakodnevnih storitev in informacij. Snovalci projekta želijo utrditi mišljenje v družbi, da si tudi ranljive skupine zaslužijo osnovno spoštovanje, dostopnost do vsakdanjih storitev in vključenost v družbo.

»Ključno pri obravnavi problematike invalidov je odprava ovir, s katerimi se skupine s funkcionalno oviranostjo (ljudje s prizadetostjo sluha, vida, oteženimi gibalnimi sposobnostmi, idr…) vse pogosteje srečujejo. Pri tem ločimo med ovirami grajenega okolja, komunikacijskimi ter ovirami pri dostopu do informacij. V Sloveniji je izvedenih premalo ukrepov, ki bi izboljšali dostopnost osebam s funkcionalno oviranostjo. Zato je ključno, da problematiko oseb s funkcionalno oviranostjo ustrezno naslovimo in tako v prihodnje izboljšamo njihov družbeni položaj,« je povedala Andreja Tasić, strokovna sodelavka pri projektu ZaVse/4All.

Izkustvena delavnica

Na izkustveni delavnici so imeli obiskovalci priložnost spoznati ovire, s katerimi se vsakodnevno srečujejo ranljive skupine – prebijanje ovir z invalidskim vozičkom, hoja z belo palico, branje brajice. Predavatelji so predstavili tudi možnosti zaposlovanja invalidov in primere dobrih praks, ki so jih prepoznali pri nekaterih delodajalcih. Poglavitna razloga za brezposelnost invalidov v Sloveniji in njihovo oteženo dostopanje do informacij predstavlja neozaveščenost podjetij in javnih institucij ter nepoznavanje potreb oseb s funkcionalno oviranostjo.

Po podatkih SURSa je bilo v Sloveniji leta 2018 med prebivalstvom 160.000 do 170.000 invalidnih oseb in ljudi z drugimi oviranostmi. »Prikrita diskriminacija ranljivih skupin je dandanes še vedno prisotna. Pri zaposlovanju invalidov smo velikokrat priča temu, da nepoznavanje prava škoduje. Marsikateri delodajalec se ne zaveda, da so prilagoditve delovnega okolja za invalide podprte s strani države.« je povedala Darja Jamnik iz podjetja Želva d.o.o., kjer skrbijo za zaposlovanje in usposabljanje oseb s posebnimi potrebami ter drugih težje zaposljivih oseb ter iskanje novih zaposlitvenih priložnosti zanje.

Občina po meri invalidov

Občina Trbovlje je v decembru 2005 prejela listino Občina po meri invalidov, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Listina je rezultat skupnega projekta Občine Trbovlje in Društva invalidov Trbovlje. Njihovo delo še ni zaključeno. Občina je tako npr. že drugič objavila razpis za izvedo osebnega dvigala v poslovnem delu objekta Ulica 1. junija 19. V zgradbi deluje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Na delavnici so opozorili na izzive, ki jih občina še ima pred seboj. Na ta način so jo skušali spodbuditi k njihovemu reševanju. Zagotovitev zakonskega minimuma ni dovolj, saj se v realnem življenju ljudje srečujejo z ovirami, ki so večini neopazne, njim pa predstavljajo nepremagljive prepreke (nepravilno izvedene, prestrme klančine, neustrezni WC-ji, brezplačen in dostopen javni prevoz za gibalno ovirane …).

Savus

Foto: arhiv ZIZRS