Pet bolnišnic bo zaradi sporne odločitve Urada RS za nadzor proračuna moralo vrniti skoraj pet milijonov evrov sanacijskih sredstev. Med njimi je tudi Splošna bolnišnica Trbovlje, ki bi jo naknadna interpretacija Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov lahko stala 190.000 evrov.

»Javni zdravstveni zavodi enkratna transferna sredstva za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let lahko namenijo le za plačilo zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev za dobavljeno blago in opravljene storitve, ki izhajajo iz naslova opravljanja javne službe po starosti zapadlosti (ali) plačilo posojil v okviru enotnega zakladniškega računa države in do komercialnih bank, najetih za financiranje tekoče likvidnosti,« pravi sedmi člen Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov. In tega so se v SBT držali. »Denar smo porabljali zakonito, za poplačilo dobaviteljev, kot narekuje zakon,« pojasnjuje direktorica bolnišnice dr. Romana Martinčič. Problem pa se je pojavil lani, ko je Urad RS za nadzor proračuna podal usmeritev glede presečnega datuma, do katerega so bila sredstva, ki jih določa zakon, še lahko porabljena za ta namen. Naknadno določeni datum za namensko porabo je bil 30. november 2017. Vsa sredstva, ki so jih bolnišnice na račun zakona porabile za plačilo obveznosti, zapadlih po tem datumu, bi torej morale vrniti.

»Gre za neenakopravno obravnavo,« je prepričana dr. Martinčič. Bolnišnicam, ki so imele inšpekcijski pregled pred lanskim julijem, ko je bil določen nov presečni datum, sredstev namreč ne bo potrebno vračati.

V SBT so se na odločbo pritožili, odgovor pa še čakajo. Poleg trboveljske so odločbo o vračilu sanacijskih sredstev dobile še Splošna bolnišnica Celje, Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec in Onkološki inštitut Ljubljana.

Martina Drobne

Foto: arhiv Savus