Na seji Občinskega sveta Občine Trbovlje so predstavniki Komunale Trbovlje in Občine Trbovlje svetnikom predstavili usklajen predlog za pokrivanje izgube Javnega podjetja Komunala Trbovlje.

Izguba je po analizi Komunale nastala predvsem zaradi (prenizkih) cen ogrevanja v minuli zimski sezoni, saj je bil strošek ogrevanja (tudi cena plina) višja, kot je bilo zaračunano porabnikom ogrevanja na računih, ki so jih prejeli. Izgubo, ki je nastala kot razlika med ceno, ki so jo plačali porabniki, ki se ogrevajo preko sistema toplarne, in dejanskim stroškom ogrevanja, bosta sedaj krili Komunala in Občina.

Odgovor na vprašanje, kdo je odgovoren za nastalo izgubo, naj bi dala revizija s forenzičnim pregledom, ki jo bodo opravili v poletnih mesecih. Revizijo so potrdili svetniki in svetnice na včerajšnji seji.

»Cene ogrevanja v tem trenutku in v prihodnji zimi pa so in bodo odraz cen, ki smo jim priča na trgu energentov. Žal se te cene povečujejo in jim ne bomo mogli ubežati ne v Trbovljah ne v drugih občinah, ki se ogrevajo na plin, saj plin vsi kupujemo na istem trgu. Cene bodo odraz stroškov proizvodnje toplote in cene plina na trgu,« sporočajo z Občine Trbovlje.

Občina bo stanje višjih cen energentov na trgu poskušala vsaj delno ublažiti s subvencijami ogrevanja, ki bodo na voljo najbolj ranljivim skupinam. »Vseeno pa upamo, da bo k reševanju tega problema, ki presega meje in zmožnosti lokalnih skupnosti, pristopila država. Posnetek seje si boste danes tekom dneva že lahko ogledali na tej povezavi.

Na posnetku boste dobili odgovore na vsa vprašanja, ki so v zadnjih dneh krožila med ljudmi. Sklepi, ki so jih na seji sprejeli soglasno občinski svetniki, so naslednji:

Občinski svet Občine Trbovlje se je seznanil z usklajenim predlogom Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. in Občine Trbovlje, ki obsega odlog plačila najemnin za infrastrukturo z upoštevanjem plačila DDV na izdane račune od junija do decembra 2022 in ga kot takega potrjuje.

Izvede se posebna revizija s forenzičnim pregledom Javnega podjetja Komunala Trbovlje d. o. o., ki vsebuje najmanj:

–        pregled poslovanja KET za obdobje 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022 z namenom razjasnitve okoliščin nakupa energenta (zemeljskega plina), emisijskih kuponov in prodaje električne energije, ustvarjene iz kogeneracije, z namenom ugotovitve primernosti, smotrnost in ustreznost sprejemanja odločitev ter sklepanja poslov iz pravno-formalnega vidika in vidika ekonomske upravičenosti,

–        pregled finančnega stanja Javnega podjetja Komunala Trbovlje d. o. o. na dan 31. 5. 2022,

–        preučitev delovanja odgovornih oseb Javnega podjetja Komunala Trbovlje d. o. o. za nastale izgube v letu 2021, ki bi razjasnila morebitno oškodovanje podjetja v tem času, tako vodstva podjetja, kot tudi Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala Trbovlje d. o. o.,

–        pregled realizacije plana investicij za leto 2021 z obrazložitvami,

–        pregled zmožnosti financiranja investicij v naslednjih obdobjih,

–        oceno likvidnosti in solventnosti družbe v letu 2022 in 2023.

Občinski svet Občine Trbovlje pooblašča vodstvo Občine Trbovlje, da v najkrajšem zakonskem možnem času izpelje vse postopke naročanja za izbor revizorja za izvedbo posebne revizije s forenzičnim pregledom, ki obsega vse aktivnosti revizije navedene v sklepu, ki določa izvedbo posebne revizije s forenzičnim pregledom Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o.

Savus

Foto: Občina Trbovlje