Ministrstvo za gospodarstvo je podalo pozitivno mnenje na Regionalni razvojni program zasavske regije za novo programsko obdobje 2021 -2027 (RRP 2021-2027).

Pristojna ministrstva so podala mnenja in priporočila na posamezne regionalne razvojne programe v procesu medresorskega usklajevanja razvojnih programov, Regionalna razvojna agencija Zasavje pa je na podlagi prejetih priporočil RRP dopolnila.

Na ministrstvu so potrdili, da je bil postopek priprave RRP 2021-2027 v celoti v skladu z določili uredbe, ki določa postopek priprave RRP, ter da je dokument ustrezno strukturiran in vsebuje vse potrebne vsebine. V dokumentu je ustrezno predstavljena analiza regionalnih razvojnih potencialov, vizija razvoja regije, opredeljena in utemeljena je specializacija regije, predstavljeni in opisani so razvojni cilji, razvojne prioritete in kazalniki uspešnosti. Poleg tega RRP 2021-2027 jasno izkazuje način razvoja primerjalnih prednosti regije v odnosu do sosednjih regij in v mednarodnem razvojnem povezovanju.

V dokumentu so ustrezno opredeljeni ukrepi, sistem spremljanja, vrednotenja in izvajanja RRP ter sistem informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju RRP. Prav tako so ustrezno predstavljeni projektni predlogi iz programskega dela dokumenta, ustrezna je tudi skupna ocena vrednosti RRP. Program je skladen z mnenji državnih organov (ministrstev), s Strategijo razvoja Slovenije, Državnim strateškim prostorskim aktom, z aktualnimi varstvenimi in razvojnimi dokumenti in ostalimi aktualnimi razvojnimi politikami.

Sledila bo končna obravnava in sprejem RRP-ja na naslednji seji Razvojnega sveta zasavske regije in Sveta zasavske regije. S tem se bo postopek priprave RRP zaključil. Več o Regionalnem razvojnem programu zasavske regije 2021-2027 lahko najdete na tej povezavi.

Savus

Foto: RRA Zasavje