sobota, 22 junija, 2024

Iz te kategorije

PRONACUL

Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje) je bila vodilni partner projekta PRONACUL. To je projekt za spodbujanje in pomoč pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter razvoju trajnostnega turizma na zavarovanih vključenih območjih znotraj jadransko-jonskega območja.

Projekt PRONACUL se je financiral v okviru programa INTERREG V-B Jadransko-jonski program ADRION 2014-2020. Partnerstvo projekta je sestavljalo 11 projektnih partnerjev in 2 pridružena projektna partnerja z izbranih območij šestih držav (Slovenija, Italija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina in Grčija).

Glavni cilj programa PRONACUL je bil doseči višjo raven zmogljivosti zainteresiranih strani na področju izboljšanega upravljanja naravne in kulturne dediščine za bolj trajnostni razvoj turizma na območju ADRION.

Dejavnosti projekta so vplivale na spremembo obstoječih razmer z razvojem novih turističnih proizvodov, ki bodo partnerjem v pomoč pri dojemanju naravne in kulturne dediščine kot nove in pomembne vsebine turističnega razvoja. Adrion PRONACUL za naravna in kulturna območja v občini Zagorje ob Savi. Na RRA Zasavje smo se odločili, da s predlagano vsebino in aktivnostmi projekta PRONACUL identificiramo nove potenciale, ozaveščamo in dvigujemo prepoznavnost za promocijo in interpretacijo obstoječe naravne in kulturne dediščine projektnega območja v občini Zagorje ov Savi ter jih ovrednotimo z novo trajnostno turistično ponudbo in projekti.

Z identificiranimi ugotovitvami projekta smo podrobneje opredelili smernice nadaljnje poti turističnega razvoja v regiji. Po njih bi moral zasavski turizem v prihodnosti bolj poudariti potrebo po razvoju turistične infrastrukture in inovativnih tematskih turističnih proizvodih s področja naravne in kulturne dediščine. Predvsem v delu povezovanja različnih turističnih in s turizmom povezanih ponudnikov in s tem doseganja višje ravni prepoznavnosti skozi nove turistične podznamke kot sta Visit Zagorje in Visit Zasavje.

Projekt Pronacul kot pomembna smernica za prihodnji razvoj turizma v občini Zagorje ob Savi Danes je občina Zagorje ob Savi na področju ustvarjanja turističnega dohodka iz naslova nočitev turistov glede na razpoložljivo turistično ponudbo še precej nerazvita. Obstoječa turistična ponudba nima zadostnih rednih finančnih vložkov, ki bi bili potrebni za vlaganje v turistično infrastrukturo in promocijo za kakovosten trajnostni turistični razvoj.

Na podlagi tega dejstva je bil namen projekta PRONACUL, da se identificirajo najbolj pomembne prvine naravne in kulturne dediščine in da se s pomočjo delavnic in treningov določijo smernice, kako lahko obstoječe turistične atrakcije, ki so na voljo, z novimi metodološkimi prijemi bolje izkoristijo in se drugače vključijo v turistično ponudbo. Turistični vidik v občini Zagorje ob SaviTurizem je doslej ena izmed najmanj izkoriščenih priložnosti v občini Zagorje ob Savi in tudi v celotni zasavski regiji, saj se je aktivno delo na področju turizma začelo šele pred nekaj leti z bolj sistematičnim delom na prvih regijskih turističnih projektih, kot so Vse teče v tri krasne, RDO Zasavje, ipd.

Da bi bila naravna in kulturna dediščina čim bolj dostopna in promovirana, smo se  okviru projektnih vsebin povezali s Kolesarskim klubom Zagorska dolina in Planinskim društvom Zagorje ter skupaj ustvarili nove pohodniške in kolesarske poti, ki povezujejo te elemente naravne in kulturne dediščine.

Natura 2000Območje Natura 2000 temelji na direktivah o pticah in o habitatih, ki varujeta več kot 1000 redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter 200 habitatnih tipov po vsej Evropi. Slovenija je obe direktivi prenesla v svojo zakonodajo z uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Območje Natura 2000 je evropsko ekološko območje za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Takšna območja najdemo tudi v Zasavju. V zasavski regiji je 20 območij Natura 2000, osem v občini Zagorje ob Savi.

Transnacionalna potNamen transnacionalne poti PRONACUL je spodbujanje trajnostnega turizma v jadransko – jonski regiji z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine. Za dosego tega cilja smo v sklopu projekta razvili skupno metodologijo za upravljanje naravne in kulturne dediščine, ki temelji na participativnem pristopu deležnikov.

Hrbtenica poti je zgodovinski pogled na naravne in kulturne dobrine, ki ima neposreden vpliv na upravljanje destinacije na vseh področjih dela in življenja prebivalcev območja z namenom prenosa na druge organizacije, regije in države zunaj sedanjega partnerstva. Partnerji projekta PRONACUL so podpisali pismo o zavezi, da bodo priporočili uporabo rezultatov projekta na drugih območjih.

PR objava

 


 

Isti avtor