torek, 23 aprila, 2024

Iz te kategorije

Priobalna zemljišča čistijo lastniki

V skladu z zakonom mora lastnik zemljišč zagotavljati selektivno odstranjevanje odmrle, poškodovane in odvečne zarasti iz brežin in priobalnega zemljišča, zlasti zarasti, ki sega v strugo potoka.

Latniki pa ne morejo sekati do golega, morebitnih večjih zdravih dreves ob potoku ne smejo posekati. V priobalnem pasu vodotoka, ki predstavlja petmetrski pas od zgornjega roba brežine potoka, je treba ohranjati nepretrgano drevesno in grmovno zarast. Propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke pa morajo v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način. Material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodotoka.

Direkcija RS za vode je objavila poziv o čiščenju priobalnih zemljišč ob vodotokih drugega reda, ki je namenjeno lastnikom priobalnih zemljišč. V njem opozarja lastnike, da so po določilih Zakona o vodah dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

Potrebno je tudi redno odstranjevanje plavja iz vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo), na urejenih odsekih vodotokov v strnjenih naseljih pa je potrebno redno kositi brežine in priobalni pas vodotokov.

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, to je predvsem odstranjevanju grmičevja in drevja, je treba tudi upoštevati, da je prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom.

Direkcija RS za vode hkrati obvešča, da je z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč, prepovedano odlaganje vejevja, lesne mase oziroma kakršnokoli deponiranje lesa na vodnem in priobalnem zemljišču. Prav tako je, v skladu s ciljem varstva in urejanja voda in zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda, prepovedano na vodnem in priobalnem zemljišču postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal sena in drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih odpadkov – tudi začasnih deponij. Več informacij najdete na spletni strani Občine Zagorje.

Savus

Foto: Vukašin Šobot


 

Isti avtor