Gradnja novih 2200 metrov kanalizacije in enega črpališča v Trbovljah poteka po planu. Na treh lokacijah se trenutno izvajajo dela, nekatera se že bližajo koncu. Ob zaključku vseh del bo na javno kanalizacijsko omrežje priključenih 173 novih uporabnikov.

V Trbovljah je zgrajena centralna čistilna naprava vključno s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim sistemom ter potrebnimi tehnološkimi objekti. Kljub temu pa komunalne odpadne vode iz razpršenih in lokacijsko oddaljenih naselitvenih območij ne dotekajo v centralno čistilno napravo. Individualni stanovanjski objekti na teh območjih odvajajo odpadne vode preko pretočnih greznic v bližnje površinske odvodnike, grape ali ponikovalnice. Predhodnega čiščenja za vode v odvodnikih ni.

Dela so dokončana na dveh kanalih – na Lokah in Keršičevem hribu. Tudi na obeh lokacijah v Gabrskem so gradbeniki krepko čez polovico, trenutno na javno kanalizacijo priklapljajo pripravljene objekte. Na Ojstrem so pogodbeni izvajalci dokončali 80 metrov nove kanalizacije in jo priklopili na obstoječi primarni vod.

Na Majcenovi ulici so novo kanalizacijo že pokrili z zemljino in peskom, prav tako so poskrbeli za priklop na obstoječi kanalizacijski vod. Tako kot na območju Gabrskega so tudi na tem področju izvajalci omejeni s prostorom, zato morajo objekte na novo kanalizacijo priklapljati sproti. Na dveh kratkih odsekih – na Neži in v Hohkrautovi koloniji so zakoličili trase kanalov in dela so v izvajanju.

Danes Trbovlje na področju odvajanja štejejo 97,77 odstotkov populacijskih priključenih populacijskih enot. Z zaključkom projekta, katerega cilj je, da poveča priključenost Trboveljčanov na javno odvajanje in čiščenje voda, pa bo nov odstotek 98,82, to pa pomeni 16.263 uporabnikov.

Savus

Foto: Občina Trbovlje