nedelja, 16 junija, 2024

Iz te kategorije

Fasada posodobljena, plačila ni

Iz Podkraja v Hrastniku smo dobili zanimiv dopis, ki opozarja na zaplet pri posodobitvi bloka. Stanovalci so izglasovali, da bodo obnovili fasado, jo tudi uredili, Steklarna Hrastnik, ki je bila v času posodobitve lastnica dveh stanovanj v bloku, pa k temu ni hotela pristopiti. Zaplet se rešuje na različne načine, stanovalci pa so nad takšnim odnosom Steklarne Hrastnik ogorčeni.

Stanovalci so ogorčeni

Krajan iz Podkraja (identiteto hranimo v uredništvu) nam je pisal: »Spoštovani, na vas se obračam kot na medij, kamor sploh se lahko še obrnemo. Stanovalci bloka v  Podkraju smo podvrženi dodatnem strošku zaradi arogance Steklarne Hrastnik. Za kaj gre? V našem bloku v Podkraju je med drugim tudi Steklarna Hrastnik lastnik dveh stanovanj, v katerem so sicer nič krivi najemniki. Ko smo se stanovalci odločili da iz našega sklada naredimo fasado, smo to soglasno sprejeli. Steklarna se sicer ni strinjala, ker noče nič vlagati. Vendar nam nov stanovanjski zakon to omogoča, da smo imeli zadostno večino in projekt fasade izpeljali. Sedaj nas je naš upravnik SOP iz Trbovelj obvestil, da Steklarna noče plačati svojega deleža. SOP je zelo korekten upravnik, vendar moramo sedaj mi tožiti Steklarno za neplačan del, ker je taka zakonodaja, da to SOP ne more izterjati. Mi smo nemočni posamezniki, ki nimamo ne denarja ne znanja za neke tožbe proti Steklarni.

Torej, sedaj je Steklarna lastnica dveh stanovanj, ki sta več vredni, ker imamo vsi fasado, a plačala tega ne bo. Mi bomo morali zbrati dodatna sredstva, da nas ne bo tožil fasader. SOP nam je javil, da je poskušal direktno iztožiti Steklarno, a so se tam s svojimi odvetniki uprli in bodo vztrajali pri neplačilu. Edina možnost je naša tožba proti Steklarni. Sedaj se obračamo na vas ali lahko kot medij kaj pritisnete na tako sramotno obnašanje Steklarne ali pa tudi vi ne morete ali nočete nič. Mi vam ne moremo plačati oglasov, tako kot Steklarna, lahko pa vam povemo resnico.«

Odgovor Steklarne Hrastnik

V imenu Steklarne Hrastnik nam je odgovore na naša novinarska vprašanja poslala Tamara Pevec Barborič.

»V Steklarni Hrastnik smo seznanjeni z anonimnim dopisom, ki je zaokrožil v lokalni javnosti in se dotika vprašanja izvedbe prenove fasade v stanovanjskem objektu v naselju Podkraj. V nadaljevanju želimo izpostaviti ključna dejstva in okoliščine, ki jasno kažejo na to, da so takšne obtožbe na račun družbe neutemeljene, zavajajoče in namenjene izključno krnitvi ugleda družbe.

Steklarna Hrastnik lahko iz anonimnega dopisa le sklepa, za kateri objekt gre. Predvidevamo, da gre za objekt, kjer je Steklarna Hrastnik lastnica dveh stanovanjskih enot s skupnim etažnim deležem 28,6 %. Energetska prenova objekta (termoizolacija fasade) spada med dela, ki ne spadajo v okvir rednega vzdrževanja, zato je skladno z veljavno zakonodajo za izvedbo tovrstnih del zahtevano soglasje etažnih lastnikov, ki imajo v objektu skupno več kot 3/4 (75 %) etažne lastnine. Upravnik mora za tovrstna dela pred izvedbo del pridobiti pisno soglasje več kot 75 % etažnih lastnikov. Upravnik objekta je SOP Trbovlje. Le-ta je leta 2023 naročil in izvedel termoizolacijska dela na fasadi objekta, čeprav za to ni pridobil zakonsko potrebnega 3/4 soglasja etažnih lastnikov. Ko je Steklarna Hrastnik ugotovila, da je upravnik pričel z izvajanjem del, smo ga pisno opozorili na prekoračitev pooblastil. Upravnik je kljub temu samovoljno ter v nasprotju s stanovanjskim zakonom SZ-1 termoizolacijska dela dokončal.

Upravnik je za izvedena dela Steklarni Hrastnik izstavil račun, ki pa ga je družba na podlagi zgoraj navedenih razlogov zavrnila. Kljub temu je upravnik poskušal sredstva od Steklarne Hrastnik izterjati z izvršbo, a je pristojno sodišče na podlagi dokaznih gradiv in pojasnil družbe postopek ustavilo in s tem pritrdilo stališčem družbe.

Ker upravnik nima več možnosti izterjati sredstev po pravni poti, sedaj z anonimnimi dopisi medijem in grožnjami nedopustno pritiska tako na Steklarno Hrastnik kot tudi na ostale etažne lastnike. Na tak način poskuša izterjati plačilo stroškov, ki jih je z neupoštevanjem zakonodaje in brez soglasja Steklarne Hrastnik kot etažnega lastnika povzročil sam.«

Etažni lastniki objekta v Podkraju so se za izvedbo investicije toplotne izolacije objekta trudili izvesti že več let. Steklarna Hrastnik je imela v objektu v lasti tri stanovanja in je njen delež lastništva znašal 35,39 %, s čimer so lahko zavirali izvedbo investicije, ker je bilo do leta 2021, za izvedbo toplotne izolacije objekta potrebnih 75% soglasij etažnih lastnikov.

Odgovor SOP Trbovlje

Na naša novinarska vprašanje je odgovorila direktorica SOP Trbovlje Nadja Zupan.

»V letu 2022 so etažni lastniki na zboru etažnih lastnikov sprejeli sklep o izvedbi investicije toplotne izolacije objekta. O poteku izvedbe investicije je bila Steklarna Hrastnik d.d. sproti o vsem seznanjena, predložena jim je bila vsa potrebna dokumentacija, med drugim tudi dokumentacija za pridobitev nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada, vendar so podpis le-te zavrnili in do nepovratnih finančnih spodbud niso bili upravičeni.

Steklarna Hrastnik d.d. je bila seznanjena tudi o spremembi zakonodaje in da se bo investicija izvedla kljub temu, da niso podali soglasja.

Konec meseca julija 2023 smo se z izvajalcem uskladili, da se izvedba investicije izolacije toplotne izolacije prične v začetku septembra 2023, o čemer smo tudi obvestili Steklarno Hrastnik d.d.. Ko so se dela v septembru na objektu pričela, smo s strani Steklarne Hrastnik d.d., po mailu prejeli poziv za ustavitev del, datiran na začetek avgusta.

Naj še enkrat poudarimo, da smo o poteku aktivnosti v zvezi z investicijo  Steklarno Hrastnik d.d. sproti obveščali in jih seznanjali. Na naša obvestila in pozive se niso odzivali, vse dokler se dela na objektu dejansko niso pričela, ker so po našem mnenju menili, da bodo investicijo lahko preprečili oz. ustavili.

V vseh naših letih delovanja na področju upravljanja še nismo naleteli na primer, da pravni etažni lastniki stanovanj svojim najemnikom ne bi omogočili boljših pogojev bivanja oz. da ne bi želeli sodelovati pri investicijah oz. v tem primeru tako rekoč onemogočali vsem drugim stanovalcem boljših pogojev bivanja, ki se omogoči s toplotno izolacijo objekta in posledično temu tudi privarčevanjem stroškov ogrevanja, sploh v tem času, ko so cene energentov tako zelo visoke.

Naj povemo še to, da je objekt bil zgrajen leta 1964, torej je ob pričetku del bila starost objekta 59 let. Po pravilniku o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj je normalna doba trajanja elementa fasade, ki je narejena iz brizganega ometa, 40 let, kar pomeni, da je izvedba investicije toplotne izolacije objekta upravičena po vseh zakonskih podlagah.

Steklarna Hrastnik d.d. plačilo investicije toplotne izolacije objekta zavrača z utemeljitvijo, da storitve ni naročila. Stanovanjska zakonodaja je na tem področju jasna in kot smo že navedli, so jo etažni lastniki izvedli z zadostnim soglasjem.

Glede na to, da nam je znano, da Steklarna Hrastnik d.d. prodaja stanovanja v tem objektu, bodo stanovanja verjetno ponudili po večji vrednosti na račun izvedene toplotne izolacije objekta, investicije pa ne želijo poravnati!?

Glede na kompleksnost nastale situacije, smo zadevo predali ustreznim institucijam.«

Sprememba zakona

V letu 2021 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah SZ-1 (SZ-1E) in z njim sprememba potrebnih soglasij za izvedbo investicije toplotne izolacije objekta. Sprememba zakona je določila, da je 75% soglasje etažnih lastnikov potrebno za sklenitev in spreminjanje pogodbe o medsebojnih razmerjih v skladu s tem zakonom, gradbenih delih na skupnih delih večstanovanjske stavbe, za katera je treba pridobiti gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev, razen za spremembo namembnosti stanovanja v poslovni prostor v večstanovanjskih ali stanovanjsko poslovnih stavbah, za katero je treba pridobiti soglasje v skladu s prejšnjim odstavkom in določitvi upravnika v večstanovanjskih stavbah, kjer to po zakonu ni obvezno.

Torej, za izvedbo toplotne izolacije objekta pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebno, iz česar sledi, da za izvedbo le-te zadostuje 50% soglasje etažnih lastnikov.

Še to

V vmesnem času je Steklarna Hrastnik d.d. prodala eno izmed stanovanj in se je tudi tako zmanjšal njen delež lastništva v tem objektu, so še sporočili iz SOP Trbovlje.

Zaključek

Ne bomo moralizirali. Delež Steklarne je okrog 20 tisoč evrov. O zapletu si lahko vsak postavi svoje mnenje.

MP

Foto: SOP Trbovlje


 

Isti avtor