petek, 21 junija, 2024

Iz te kategorije

Več nepovratnih sredstev za občane

Občina Zagorje ob Savi je skupaj z občinama Trbovlje in Hrastnik v času priprave novega odloka o zmanjševanju onesnaženosti zraka vztrajala, da je treba bistveno povečati subvencije za nadomeščanje starih kurilnih naprav, saj vsi podatki kažejo, da je v Zagorju ob Savi največ dni s preseženo vsebnostjo prašnih delcev v zraku prav v času kurilne sezone. Prizadevanja so bila naposled vendarle uspešna, saj nov razpis Eko sklada takšne, občutno višje subvencije tudi predvideva.

Za ukrepa zamenjave stare kurilne naprave z novo napravo za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe bodo nepovratne finančne spodbude bistveno višje kot doslej, in sicer za:

  • kurilno napravo na lesno biomaso do 50 odstotkov (prej 20) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 evrov (prej 2.000) na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost oziroma do 60 odstotkov (prej 50) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 evrov (prej 4.000) na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;
  • toplotno črpalko do 40 odstotkov (prej 20) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 evrov (prej 2.500) za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda in 2.500 evrov (prej 1.000) za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda na območjih; občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, oziroma do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 evrov (prej 3.100) za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda in 3.200 evrov (prej 1.250) za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Na izrazito vztrajanje vseh treh zasavskih občin bo subvencionirana tudi vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe (nov ukrep, velja samo v občinah s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka).

Občina Zagorje ob Savi bo še naprej nudila dodatno subvencijo za zamenjavo stare kurilne naprave na lesno biomaso s toplotno črpalko, do katere bodo upravičeni vsi, ki bodo pred tem subvencijo prejeli od Eko sklada. Višino te subvencije bo občina Zagorje ob Savi določila z novim razpisom, ki bo objavljen v kratkem.

Druga bistvena novost pa so nepovratna sredstva za električna motorna kolesa in mopede ter postopkovne spremembe. Občani bodo namreč vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za električna vozila lahko oddali po izvedbi naložbe.

Za naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v eno- in dvostanovanjskih stavbah ter za nekatere naložbe v posameznih stanovanjih v večstanovanjskih stavbah bodo spodbude še naprej višje za hkratno izvedbo več ukrepov, na voljo pa bodo za naslednje ukrepe:

A -vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi;

B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe;

C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe;

D – priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja (nov ukrep, do sedaj samo za priključitev na sistem daljinskega ogrevanja na obnovljiv vir energije);

E – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi;

F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe;

G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi;

H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi;

I – gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe;

J – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe;

K – nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi (nov ukrep, do sedaj samo za nakup stanovanja v obnovljeni večstanovanjski stavbi).

Občani, ki so za navedene ukrepe vlogo oddali na prejšnji javni poziv in z izvedbo naložbe še niso začeli, lahko od te vloge odstopijo in vložijo vlogo na novem pozivu. Naložba pred oddajo nove vloge ne sme biti izvedena.

Prav tako bodo na voljo dodatna nepovratna sredstva za električna vozila, pri čemer je tudi nekaj sprememb, in sicer:

• dodane kategorije vozil, za katere se pridobi spodbuda, in sicer kolesa na motorni pogon in motorna kolesa (kategorije od L5e do L1e-A);

• akumulatorji ne smejo temeljiti na svinčevi tehnologiji (slab izkoristek, kratka življenjska doba, strupen odpadek);

• namesto 3 mora sedaj najmanj 2 leti po prvi registraciji vozilo ostati registrirano in v lasti prejemnika nepovratnih sredstev;

• ne samo pravne osebe, tudi občani sedaj lahko z eno vlogo kandidirajo za več vozil.

Še krajši in uporabnikom prijaznejši bo postopek za občane, saj bodo za pridobitev nepovratnih sredstev za električno vozilo vlogo oddali po nakupu vozila, s čimer bo manj potrebne dokumentacije in nekoliko krajši postopek.

S pozivi se zagotavlja dovolj nepovratnih sredstev za vse ključne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, vlagatelji pa lahko za vse ukrepe, za katere so na voljo nepovratna sredstva Eko sklada, poleg teh pridobijo tudi ugoden kredit Eko.

Eko Sklad

Projekt Za manj prašnih delcev finančno podpira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.

Isti avtor