ponedeljek, 27 maja, 2024

Iz te kategorije

Medeja je izplula

Čistilna naprava kot ladja na kopnem. Foto: arhiv Občine Zagorje
Čistilna naprava kot ladja na kopnem. Foto: arhiv Občine Zagorje

Kako je čistilna naprava dobila ime?

O davni poseljenosti Zagorske doline in okoliških obronkov pričajo mnoge arheološke najdbe. Manj znana pa je legenda, da so se na svoji slavni poti večnega iskanja zlatega runa tod, na sotočju Medije in Save, ustavili znameniti Argonavti. Očarana nad lepoto bistrih voda, si je Medeja umila božanski obraz v kristalnem potoku in Jazon ga je poimenoval po njej. Od takrat nosi potok ime Medija. Tekla je voda in pretekla so tisočletja, ki so skalila potok. Zato Zagorje ob Savi vrača spomin na ladjo Argo tja, kjer so jo nekoč zasidrali Argonavti. Na sotočje Save in Medije je vplula ladja Medeja, da pomaga zbistriti vode. Verjeti je, da se bosta Medeja in Jazon vrnila semkaj, ko si bo v bistri Mediji spet mogoče umiti obraz.

Župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan in ministrica za okolje in prostor Irena Majcen sta čistilno napravo slavnostno predala namenu. Foto: Klemen Vukič
Župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan in ministrica za okolje in prostor Irena Majcen sta čistilno napravo slavnostno predala namenu. Foto: Klemen Vukič

Skupaj zmoremo vse!

Kmalu bodo, po zaslugi nove čistilne naprave in novega kanalizacijskega sistema, po zagorski dolini strumno in čisto tekli potoki in reka Sava. Vse to zaradi projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save«, ki so ga skupaj izpeljale občine Litija, Šmartno pri Litiji, Radeče in Zagorje ob Savi. To prinaša številne pozitivne posledice, kot je na primer zmanjšanje pritiskov na naravno okolje, izboljšanje kakovosti površinskih in podzemnih voda, zmanjšanje emisij vode iz komunalnih virov onesnaženja, izboljšanje zdravja in življenjskih pogojev za prebivalstvo, pa tudi izboljšanje gospodarske infrastrukture za pospešitev nadaljnjega industrijskega in drugega gospodarskega razvoja občine in regije. Nova čistilna naprava bo poskrbela za manjšo obremenitev okolja ter posledično seveda čistejšo in lepšo prihodnost za vse prebivalce širšega območja.

Evropa je prispevala veliko

S slavnostnega odprtja čistilne naprave. Foto: Klemen Vukič
S slavnostnega odprtja čistilne naprave. Foto: Klemen Vukič

Centralna čistilna naprava Zagorje–Kisovec je nova pridobitev Občine Zagorje ob Savi, katere vrednost znaša 3,2 milijona evrov, od tega je evropskih sredstev 2,27 milijona, republiških 0,4 milijona evrov, preostanek pa financira občina Zagorje ob Savi. Vsi zneski so brez davka na dodano vrednost.Prav tako ima objekt Centralne čistilne naprave Zagorje-Kisovec pridobljena vsa dovoljenja za obratovanje, to je uspešno zaključeno poskusno obratovanje, pravnomočno uporabno dovoljenje in opravljeno šolanje bodočega upravljavca objekta, to je javno podjetje Komunala Zagorje. Vrednost projektiranja in izgradnje kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Zagorje in Loke pri Zagorju znaša 7 milijonov evrov, od tega je evropskih sredstev 4,5 milijona in milijon evrov republiških. Vednosti so brez davka na dodano vrednost. Tudi za celotni sistem izgradnje kanalizacijskega sistema so pridobljena vsa pravnomočna uporabna dovoljenja. Sicer pa vrednost operacije za vse štiri občine znaša 27 milijonov evrov.

Obsežen in zahteven projekt

Pogodbo »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save – II faza«, projekt številka 2 Zagorje, so podpisali za projektiranje in izgradnjo kanalizacije Zagorje-Kisovec – sklop 2 z izvajalcem Maksom Godino s.p. Kozina 16. 5. 2013, za projektiranje in izgradnjo CČN Zagorje – sklop 1 z Rudisom Trbovlje in partnerjem AGM Nemec 1. 10. 2013 ter za nadzor in koordinacijo varstva pri delu za sklop 2 16. 5. 2013 in sklop 1 1. 10. 2103 z družbo Projekt Nova Gorica d.d. Zgrajenega je 13,1 kilometra kanalizacijskega omrežja v mešanem in ločenem sistemu, ter 2,3 kilometra kanalizacijskega omrežja padavinskih voda.
Zgrajeni sta dve črpališči, eno na območju Centralne čistilne naprave Zagorje, drugo za prečrpavanje odpadne vode iz levega brega Medije na območju Loke pri Zagorju v naselju Kisovec. Zgrajenih je 9 pretočnih bazenov meteornih voda in razbremenilnikov visokih vod, od tega 8 v Zagorju in 1 v Kisovcu.S strani javnega podjetja Komunala Zagorje so bili vsi občani na območju obeh aglomeracij obveščeni o rokih in možnosti priključevanja na sistem javne kanalizacije ter o možnih načinih opuščanja greznic.

Velik korak k čistejšemu okolju

Z izvedenim projektom so bo zmanjšal pritisk na naravno okolje – z novo infrastrukturo se bo namreč očistilo kar 95 odstotkov odpadnih voda na tem območju. S pomočjo kanalizacijskih sistemov bo izboljšana kakovost površinskih in podzemnih voda, zmanjšale se bodo emisije vode iz komunalnih virov onesnaževanja, sanirani so viri onesnaževanja v naseljih, izboljšali se bodo zdravje in življenjski pogoji prebivalstva, pa tudi gospodarska infrastruktura za pospešitev nadaljnjega industrijskega in drugega gospodarskega razvoja regije, vključno z razvojem bivalnega okolja.

Čistilna naprava kot atrakcija za obiskovalce

Objekt je simbolično poimenovan Medeja in simbolizira ladjo Argo, s katero so semkaj pripluli Argonavti. Spomin in legenda sta tudi spodbuda, da očistimo naše vode, da si bo
tako kot nekoč Medeja spet lahko umila obraz v Mediji. Medeja je razvila svoje jadro, simbol zagorske ob-čine, in tako kot bo koristila občankam in občanom Zagorja ob Savi in vsej regiji, bo mestu tudi v ponos, kot verjetno edina čistilna naprava na svetu, ki ni le tehnični objekt v obliki betonske škatle, ampak ima atraktivno obliko ladje, podprto z romantično zgodbo. Pogled na vhod v občino Zagorje ob Savi z južne strani bo poslej mamil poglede mimoidočih in marsikdo se bo ustavil radoveden, kaj neki počne ladja na kopnem, pa še proti toku reke Save je obrnjena.

Občina Zagorje

Previous article
Next article

Isti avtor