sobota, 13 aprila, 2024

Iz te kategorije

Kakšna bo šola na Dolu?

Rekonstrukcija šole
Z izvedenimi aktivnostmi in izvleč-kom strokovnega mnenja je bil maja seznanjen Svet staršev OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik. Pridobljeno mnenje je bilo osnova za naročilo
idejne zasnove, kjer so bile izvedene še dodatne preiskave konstrukcijskih elementov zgradbe (sondažne vrtine, sestava medetažnih konstrukcij …) in ob upoštevanju vseh
dejstev in šolskih normativov prikazana zasnova prenovljene šole, vključno z oceno potrebnih vlaganj za izvedbo prenove. Idejna zasnova je bila z vidika demografske prognoze in normativnih površin usklajena tudi s pristojno službo za investicije na Ministrstvu
za izobraževanje, znanost, šport. Idejno zasnovo so javno predstavili 14. oktobra 2015 v Kulturnem domu na Dolu pri Hrastniku.

Idejna zasnova

Idejna zasnova predvideva ohranitev zahodnega trakta z vhodnim stopniščem, medtem ko se severni trakt zaradi neustreznih etažnih višin in premajhne širine za zagotovitev ustreznih dimenzij učilnic ruši do plošče nad kletno etažo. Nova nadgradnja, ki se konzolno širi nad
atrij proti jugu je trietažna konstrukcija lesene montažne izvedbe v kombinaciji s steklom. Atrij oz. dvorišče med šolo in Dolanko se zapre in pokrije ter s tem pridobi vhod za 1. triado in velik večnamenski prostor kapacitete preko 200 ljudi, ki sicer lahko služi tudi kot garderoba, jedilnica, prostor za druženje, razstave … Vhod za 2. In 3. triado se odpre z zahodne strani preko obstoječe telovadnice, kjer se z dvigom tlaka na nivo zunanjega terena pridobi vhodni vetrolov za vhod v večnamenski prostor ter za šolsko knjižnico, ki lahko funkcionira tudi kot splošna knjižnica. Z izenačenjem nivojev in rahlimi klančinami se
omogoči dostop gibalno oviranim v celotno pritličje, s predvidenim dvigalom pa tudi v vsa nadstropja.

2381 kvadratnih metrov

V skladu s sodobnimi standardi se vgradi vse potrebne instalacije in tehnološko opremo, zagotovi se požarna varnost objekta in energetska učinkovitost. Glede na izračun ministrstva se z idejno zasnovo predvideva ureditev 15 učilnic (13 velikih in 2 mali), 8 kabinetov, zbornice in pisarne za vodstvo šole, vse skupaj v okvirni površini 2.381 kvadratnih metrov. Vse nakazane rešitve v idejni zasnovi bodo natančneje opredeljene v idejnem projektu, ki bo po uskladitvi in potrditvi tudi osnova za naročilo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo. Pridobitev gradbenega dovoljenja je
načrtovana v maju 2016.

Občina Hrastnik

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor