Na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru beležijo visoko stopnjo zaposljivosti nekdanjih diplomantov.

Fakulteta za energetiko je članica Univerze v Mariboru, ki svoje študijske programe izvaja v Krškem in Velenju – v dveh največjih energetskih bazenih v Sloveniji. Študij v teh okoljih pred­stavlja za študente veliko dodano vrednost, saj imajo možnost ne­posrednega stika z različnimi energetskimi sistemi, s čimer lah­ko pridobljeno teoretično znanje še dodatno dopolnijo v praksi. Fakulteta za energetiko izvaja študijske programe po celotni študijski vertikali – na prvi stopnji izvajajo visokošolski strokovni in univerzitetni študijski program Energetika, na drugi stopnji magistrski študijski program Energetika in doktorski študijski program Energetika na tretji stopnji.

Z individualnim pristopom ter vrhunsko opremljenimi laboratoriji Fakulteta za energetiko ustvar­ja odlične pogoje za kakovosten študij in pripravljenost diploman­tov na izzive, ki jih prinaša priho­dnost na področju energetike. Zelo pomembno vlogo pri zago­tavljanju primernih pogojev pred­stavlja infrastruktura Inštituta za energetiko, kjer študenti izvajajo laboratorijski del študijskih obve­znosti in sodelujejo pri izvajanju ­projektnega in raziskovalnega dela. Študenti so aktivno vključe­ni v projektno delo, kjer lahko v praksi uporabijo pridobljeno teoretično znanje in pridobivajo po­trebne izkušnje pred vstopom na trg dela.

Glede na veliko povpraševanje po inženirjih energetike je zapo­sljivost diplomantov po zaključ­ku študija nadpovprečno visoka in znaša glede na podatke iz Alu­mni kluba Fakultete za energeti­ko več kot 97 %. Delodajalci diplomante Fakultete za energetiko prepo­znavajo kot perspektiven kader s potrebnim znanjem s širokega področja energetike. Poleg podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo električne energije, prenosom, upravljanjem in trgovanjem z energijo ter vzdrževanjem ener­getskih sistemov, po energetikih povprašujejo tudi podjetja, ki se zavedajo pomembnosti učinkovi­te rabe energije in s tem poveza­nimi vplivi na stroške poslovanja. Zelo pomembno je namreč pou­dariti, da je Fakulteta za energe­tiko edina fakulteta v Sloveniji, kjer se izobražujejo inženirji ener­getike, ki v času študija pridobijo kompetence na področju energetike tako s po­­dročja elektrotehnike kot tudi strojništva.

Za vse zainteresirane za študij na Fakulteti za energetiko bodo na Fakulteti za energetiko organizirali informativne dneve, ki bodo potekali 16. februarja ob 10. in 15. uri ter 17. februarja ob 10. uri na dveh lokacijah. V Krškem bodo informativni dnevi potekali na Inštitutu za energetiko (Vrbina 18, Krško), v Velenju pa v Medpodjetniškem izobraževalnem centru (Koroška cesta 62a, Velenje).

Dodatne informacije o študiju na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru lahko zainteresirani pridobijo tudi na spletni strani fakultete, e-poštnem naslovu fe@um.si ali na telefonski šte­vilki 07-6202-220.

PR objava


 

Prejšnji članekGlasovanje za naj prostovoljca odprto
Naslednji članekPreoblečena Moja boginja