sobota, 20 julija, 2024

Iz te kategorije

Direktor(ica) ZMŠT še ne bo izbran(a)

Na razpis za direktorja ZMŠT Trbovlje so se prijavili trije kandidati. Ko bi se morali predstaviti občinski komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, so izvedeli, da je razpis razveljavljen. Zakaj? Ker ga sploh ne bi smeli razpisati. Zaplet pojasnjujejo v sporočilu za javnost iz Občine Trbovlje, v katerem ugotavljajo, da naj bi bil to greh prejšnje županje. Sporočilo za javnost objavljamo v celoti.

»Zaradi ugotovljenega neskladja Odloka u ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 15/20 in 3/23) z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) razveljavila razpis za direktorja javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje, ki je bil objavljen 27. 5. 2024 na Zavodu za zaposlovanje, na spletni strani Občine Trbovlje, ter na spletni strani Zavoda za mladino in šport Trbovlje. Vsi trije kandidati, ki so izpolnjevali pogoje za direktorja in so bili vabljeni na današnjo sejo KMVVI, so bili obveščeni o novih okoliščinah, tako da danes načrtovanih razgovorov KMVVI ni opravila.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje v svojem 14. členu med drugim določa, da direktor odgovarja za strokovnost delovanja zavoda. Iz tega razloga bi morali pri postopku imenovanja direktorja zavoda upoštevati 3. odstavek 32. člena Zakona o zavodih, ki določa, da v primeru, če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela nista ločeni, imenuje in razrešuje direktorja svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Glede na navedeno zakonsko ureditev je sedanja določba 16. člena odloka, ki določa, da direktorja zavoda imenuje občinski svet Občine Trbovlje po predhodnem mnenju sveta zavoda, v nasprotju z Zakonom o zavodih.

Odlok je v mandatu županje Jasne Gabrič leta 2020 (ko sta se združila MCT in ZŠT) pomagala pripraviti zunanja odvetniška pisarna, sprejel pa ga je takratni občinski svet. Pri podrobnejšem pregledu razpoložljivih dokumentov iz leta 2020 je bilo ugotovljeno, da je sprva predlog odloka vseboval določbe o imenovanju direktorja, ki so bile skladne z Zakonom o zavodih, nato pa je bil odlok naknadno posredovan kot gradivo za občinski svet z drugačno določbo o imenovanju direktorja, ki pa je bila neskladna z Zakonom o zavodih, o čemer ni bilo sestavljenega uradnega zaznamka ali kakršnekoli druge zabeležke! Obstajata le dve elektronski sporočili brez spremnega besedila, pri čemer predvidevamo, da je bilo navodilo za spremembo besedila odloka izrečeno ustno.

Ugotovljeno malomarnost, ali mogoče še kaj hujšega, bodo pristojne službe odpravile skozi spremembo Odloka o ustanovitvi. Sprememba odloka, ki se nanaša na nezakonite člene, ki govorijo o imenovanja direktorja, bomo opravili čimprej in nato bo sledila objava novega razpisa za direktorja.

Z navedenimi protipravnimi ravnanji se je okrnil tudi ugled občine in njenih uslužbencev, saj bi morala županja pri opravljanju funkcije zagotavljati zakonitost delovanja Občine Trbovlje. Odgovorne osebe občine, še posebej funkcionarji, morajo s spoštovanjem določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije zagotoviti, da bodo z integritetnim, zakonitim, odgovornim in transparentnim ravnanjem predstavljale dober zgled, saj se od njih pričakuje posebna skrbnost pri odpravljanju korupcijskih tveganj in pri krepitvi integritete javnega sektorja. Takšna ravnanja v praksi omogočajo zlorabo objektivnega in nepristranskega ravnanja udeleženih oseb, v tem primeru zagotavljanja večine opredeljenih v KMVVI in ne v svetu zavoda. Preprosto povedano je s tem koncentrirana politična moč v organu, kjer ima župan/ja večino in tako lahko doseže izbiro »svojega« kandidata.

Pri tem naj poudarimo, da to ni edini »okostnjak iz omare« pri različnih imenovanjih v svete zavodov. Na primer, na junijski seji občinskega sveta Občine Trbovlje je bila razrešena članica iz Sveta javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje zaradi »napake« pri imenovanju, prav tako v prejšnjem mandatu. Članica bi morala biti po 16. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje predlagana izmed zaposlenih v občinski upravi ustanoviteljice, pa ni bila. Bila pa je članica občinskega sveta Liste Jasne Gabrič v prejšnjem mandatu.

Ugotovitve, ki v zadnjem času prihajajo na dan, so najmanj zaskrbljujoče, saj bo izgleda potrebno pregledati vse pravne akte, ki so bili v prejšnjih dveh mandatih na sejah občinskega sveta sprejeti z večino glasov svetnikov in svetnic Liste Jasne Gabrič, pri čemer bomo ob nadaljnjih ugotovljenih nepravilnostih obveščali javnost in zahtevali tudi ustrezno pravno formalno prevzemanje odgovornosti.

Občina Trbovlje«

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Isti avtor