sobota, 15 junija, 2024

Iz te kategorije

24 novih stanovanj v Lokah

Stanovanjsko podjetje Zagorje namerava v starem trškem jedru Lok, na severnem delu ureditvenega območja naselja Kisovec, zgraditi novo stanovanjsko stavbo s 24 stanovanji različnih velikosti, s pripadajočimi parkirnimi mesti za vozila. Gradnja naj bi se predvidoma začela spomladi leta 2022.

V preteklosti je na tem območju že stal večstanovanjski objekt, ki so ga pred leti porušili. Občina Zagorje je leta 2009 za to območje izdelala občinski podrobni prostorski načrt za območje Loke v Kisovcu, saj je investitor, ki je kupil zemljišče, na tem mestu že nameraval zgraditi nova stanovanja.

Zaradi stečajnega postopka, v katerem se je znašel investitor, do gradnje ni prišlo. Zemljišče, na katerem naj bi stal objekt, je lani kupilo Stanovanjsko podjetje Zagorje, ki je izrazilo željo po ponovni preučitvi možnosti stanovanjske gradnje, a za stavbo z drugačno strukturo stanovanj, kot je bila načrtovana v prvem OPPN ter z novo umestitvijo načrtovanega objekta v prostor.

Občina Zagorje ob Savi mora zato pripraviti spremembe in dopolnitve že obstoječega občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Loke v Kisovcu. Prva faza sprememb in dopolnitev dokumenta zajema zbiranje pripomb in predlogov zainteresirane javnosti, ki si lahko na spletni strani Občine Zagorje ob Savi ogleda izhodišča za pripravo OPPN, morebitne predloge ali pripombe pa lahko do vključno 19. oktobra 2020 pošlje po e-pošti ali po navadni pošti na naslov Občine Zagorje.

Savus

Foto: Stanovanjsko podjetje Zagorje

Isti avtor