Gre za nov program spodbud za MSPje – t.i. vavčerje, ki jih  lahko podjetja najemajo skozi vse leto. Pridobijo jih lahko na zelo enostaven način – elektronska oddaja vloge in zahtevka za izplačilo, njihova obravnava je hitra.

Osnovni namen projekta oz. t.i. vavčerskega sistema je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočal bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja  posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo podjetja krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

Posebnosti vavčerjev:

 • enostavne spodbude malih vrednosti za MSP
 • hitra obravnava vlog
 • na voljo skozi vse leto
 • brezplačna pomoč pri pripravi vlog – SPOT Svetovanje
 • sofinanciranje v višini 60 % oz. maksimalni določen znesek za posamezen
 • odobren vavčer
 • skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi: 3 vavčerji na leto oz. v znesku 30.000 EUR
 • upravičeni stroški vavčerjev za vsa vsebinska področja so od 1. 1. 2019 dalje (oz. določeni v posameznem javnem pozivu)

Za katere projekte lahko MSP pridobijo vavčer?

 1. SKLOP: Kakovost in intelektualna lastnina, objavljen 25. 1. 2019
 • Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
 • Vavčer za certifikate kakovosti
 1. SKLOP: Pomoč pri internacionalizaciji, objavljen 22. 2. 2019
 • Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
 • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
 • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
 • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini
 1. SKLOP: Digitalizacija, objavljen 5. 4., 12. 4. 2019
 • Vavčer za pripravo digitalne strategije, 5. 4. 2019
 • Vavčer za digitalni marketing, 5. 4. 2019
 • Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, 5. 4. 2019
 • Vavčer za kibernetsko varnost, 12. 4. 2019
 1. SKLOP: Preoblikovanje družb, objavljen 17. 5. 2019
 • Statusno preoblikovanje družb, 17. 5. 2019

 

OSNOVNI POGOJI

Podjetje:

 • mora biti mikro, malo ali srednje veliko slovensko podjetje,
 • mora imeti vsaj 1 zaposlenega,
 • ne sme imeti neporavnanih finančnih obveznosti do javnih organov in organizacij,
 • de minimis.

Projekt:

 • mora ustrezati namenu in predmetu poziva,
 • zunanji izvajalec mora ustrezati pogojem po pozivu,
 • pri izboru zunanjega izvajalca je potrebno ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni,
 • aktivnosti po projektu morajo biti skladne z upravičenimi stroški po pozivu.

Kako deluje sistem:

 • Prijava (vloga)  odobritev (= podpis pogodbe)  izvedba  zahtevek za povračilo dela nastalih in plačanih stroškov + dokazila.
 • Prijava kadar koli od objave poziva do 31. 3. 2023.
 • Stroški so upravičeni že od 1. 1. 2019 – izvajanje lahko že poteka (pri večini pozivov), izjeme: pri nekaterih vavčerjih so upravičeni stroški od objave javnega poziva dalje, izvajanje še ne poteka).
 • V pogodbi določen rok za izvedbo projekta in predložitev zahtevka.
 • Več vavčerjev – omejitev števila in zneska na letni ravni na prijavitelja.

Kdo se lahko prijavi – splošni pogoji:

 • mikro, mala in srednja podjetja (MSP), gospodarske družbe, s.p., zadruge
 • sedež v RS (vpisan v PR), sedež v Vzhodni oz. Zahodni kohezijski regiji
 • na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlen (tudi nosilec dejavnosti v s.p.)
 • poravnane obveznosti (davki, prispevki, oddani vsi obrazci – FURS)
 • dejavnost: razen proizvodnje kmetijskih proizvodov
 • prepoved dvojnega financiranja

Kaj se sofinancira – splošno:

 • Upravičeni nastali in plačani stroški ustrezno izbranih zunanjih izvajalcev (storitev) na podlagi zahtevka s prilogami (računi idr. dokazila, določena v prijavni dokumentaciji).
 • DDV ni upravičen strošek, prijavitelj ga krije iz lastnih sredstev.
 • Na podlagi zahtevka se povrne do 60 % upravičenih stroškov, min. 40 % upravičenih stroškov in DDV krije prijavitelj sam.
 • Za vsak vavčer določen minimalni in maksimalni znesek povračila.

Več informacij lahko dobite na SPOT svetovanje Zasavje ali spletni povezavi  https://podjetniskisklad.si/sl/produktisklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi.

PR objava