Člani Društva izgnancev Slovenije – Trbovlje so 27. marca popoldan imeli občni zbor v veliki sejni dvorani občine Trbovlje. Udeležilo se ga je 48 članov in gostje podžupanja Maja Krajnik, predsedniki iz sosednjih občin Zagorja, Radeč, Boštanja, Polšnika, Litije.

Pevci moškega pevskega zbora Zarja so v uvodu občnega zbora društva zapeli pesmi Oh, kako je dolga pot, Slovenec sem, Ana riječ in Na oknu, glej, obrazek bled. Zbrane sta pozdravila predsednik društva Iztok Tolar in podžupanja Občine Trbovlje Maja Krajnik.

Točke dnevnega reda, ki se nanašajo na delo društva in finančno poročilo za preteklo leto, so zbrani potrdili.

Društvo je imelo največ štiristopetindvajset članov. Danes, ko je najmlajši član star štiriinsedemdeset let, najstarejši pa osemindevetdeset, se vrste članstva vse bolj redčijo, zaradi slabšega zdravja in končane življenjske poti, zato je v društvu včlanjenih stoštirideset članov, nekaj med njimi potomcev izseljencev. Enak upad članstva je tudi v drugih krajevnih organizacijah DIS. Do sedaj so zbrali stoštiriindvajset obrazcev s podatki, ki bodo potrebni pri pričakovanem plačilu vojne škode.

DIS – KO Litija je 31. marca organizira v Gostilni Pr Čop na Podkumu drugo srečanje društev izgnancev Zasavja. V maju organizirajo izlet v Srbijo, saj želijo, da dokler je to mogoče, obiščejo kraje, kjer so Slovenci živeli v izgnanstvu.

Milena Gole, višja svetovalka na UE Trbovlje, ki že od sprejetja zakona o žrtvah vojnega nasilja skrbi za upravičence na tem področju, je opozorila, da morajo vsi, ki menjajo zavarovalnico za njihovo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, sporočiti na UE vsako spremembo, da bodo lahko še naprej uživali zakonske pravice.

Besedilo in foto: Irena Vozelj