nedelja, 23 junija, 2024

Iz te kategorije

Zmanjkuje prostora za umrle

Število prostih pokopnih mest na pokopališču v Zagorju ob Savi, predvsem za žarne pokope, se je v zadnjih letih zelo zmanjšalo. Na to je zagorski občinski svet opozoril tudi direktor Komunale Zagorje Sandi Grčar, ko je svetnikom na junijski seji predstavil poslovanje družbe v letu 2016.
Konec leta 2016 je bilo na zagorskem pokopališču na voljo le še 18 lokacij za grobove za žarni pokop in 16 lokacij za klasični pokop. Prvih naj bi bilo po predvidevanjih dovolj le še do sredine leta 2018, drugih – glede na upad klasičnih pokopov – pa za obdobje dveh do treh let.

Komunala Zagorje sicer upravlja z osmimi pokopališči. Poleg zagorskega ima v upravljanju še starega in novega na Izlakah, starega in novega v Kolovratu, pokopališče v Šentlambertu, na Zasavski gori in v Podlipovici. Lani je imela na vseh 3098 sklenjenih najemnih pogodb za grobove, od tega jih je 16 sklenila na novo, 10 pa so jih najemniki odpovedali.

Na vseh pokopališčih skupaj je lani opravila 159 pokopov, od tega 150 žarnih in devet klasičnih. Med žarnimi so bili trije raztrosi. Je bilo pa skupnih pokopov 14 manj kot leta 2015.

Po mnenju Grčarja so cene izvajanja storitev pokopa prenizke, zaradi česar so lani v enoti pokopališke službe zabeležili 7.655 evrov izgube. Kljub temu je Komunala Zagorje lani poslovala pozitivno in dosegla 18 odstotkov višje čiste prihodke od prodaje kot leto prej. To pa predvsem zaradi spremenjenih cen za obvezne gospodarske javne službe, čiščenja odpadne vode in padavinske vode ter višjih prihodkov iz naslova tržnih dejavnosti.

Komunala Zagorje skrbi tudi za vzdrževanje in urejanje mrliških vežic, grobov in pokopališkega ozemlja. Lani je nabavila tudi novo pogrebno vozilo VW Transporter v vrednosti dobrih 30.000 evrov.

Kot zanimivost: na vseh pokopališčih v upravljanju Komunale Zagorje so lani zbrali 22.120 kg mešanih komunalnih in 41.440 kg biorazgradljivih odpadkov, ki so jih odpeljali v Ceroz. Zbrali pa so tudi 42.620 kg odpadnih nagrobnih sveč, ki so jih predali pooblaščenim predelovalcem tovrstnih odpadkov.

TPK

Isti avtor