Lani se je zaključila še druga faza projekta izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki v Zasavju. Naložbo so izpeljali na dveh lokacijah, v Uničnem v Hrastniku in na Neži v Trbovljah. Uredili so prostor za sprejem in predelavo inertnih gradbenih odpadkov, ki niso nevarni, odlagalno polje, sortirnico, kompostarno in čistilno naprava za izcedne vode.
Projekt ni bil namenjen le ustvarjanju čistejšega okolja, temveč se je z njim odprlo tudi 11 novih delovnih mest, kar je za Zasavje, ki se sooča z visoko stopnjo brezposelnosti, pomemben dosežek.

Na osnovi izdanih odločb Upravne enote Hrastnik trenutno poteka poskusno obratovanje, ki mora biti zaključeno najkasneje v enem letu po pričetku.

Projekt, ki je stal 12,8 milijona evrov, je v 70 odstotkih financiral evropski kohezijski sklad, 12 odstotkov je iz svojega proračuna prispevala država, ostalo pa občine Litija, Zagorje ob Savi, Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

ZT