Občina bo subvencionirala vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe ali priključitev na sistem daljinskega upravljanja, s katerim v centru Zagorja upravlja Komunala Zagorje. Pogoj je, da so naprave vgrajene po 1. avgustu.
Na javnem razpisu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je lastnik stanovanjskega objekta na območju občine Zagorje ob Savi (oziroma solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini) in ima stalno prebivališče v Občini Zagorje ob Savi.

Pogoja sta, da je naložba že izvedena in je bila sofinancirana s strani Eko sklada j.s. (iz javnega poziva »Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb«). Pogoj je tudi, da bo investicija (toplotna črpalka ali priključitev na daljinsko ogrevanje v mestu Zagorje) nadomestila staro kurišče na les ali premog.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi (www.zagorje.si) in  v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. Prvo odpiranje vlog bo 21. 9. 2016. Okvirna višina razpisanih sredstev v letu 2016 znaša 10.000 EUR, v letu 2017 pa 40.000 EUR. Višina nepovratne finančne spodbude bo enaka višini zneska, s katerim bo investicijo sofinanciral Eko sklad, j.s. za upravičen namen razpisa glede na odločbo Ekosklada.

ZT