ponedeljek, 20 maja, 2024

Iz te kategorije

V Hrastniku odslej ena enota in dva svetnika manj

Svetniki so na začetku seje potrdili mandat novemu članu občinskega sveta z liste Naš Hrastnik. Potem, ko je prejšnja članica sveta Ivana Assayed odstopila, so za novega svetnika potrdili naslednjega na listi Naš Hrastnik Primoža Frajleta. Frajle je zamenjal Assayedovo tudi v odboru za gospodarski razvoj in proračun ter komisiji za mandatna vprašanja volitve, imenovanja in administrativne zadeve.

Svetniki so dali soglasje k odloku o načrtu kakovosti zraka na območju Zasavja s podrobnim programom. V razpravi pa so opozorili, da je bilo okrog izboljšanja zraka v preteklosti s strani države veliko obljubljenega, pa malo storjenega. Menda naj bi bilo v prihodnjih letih drugače, pravijo na državi.

Svetniki so v prvi obravnavi potrdili predlog proračuna kot primerno podlago za

nadaljevanje postopka sprejemanja proračuna za leto 2018. Proračun bo težak nekaj več kot 12 milijonov evrov. Prednostne naložbe v letu 2018 v občini Hrastnik bodo: rekonstrukcija in novogradnja OŠ NH Rajka – podružnica Dol, pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno ureditev OIC med Steklarno in TKI Hrastnik, pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo stanovanj v Resnici, izdelava projektov in izvajanje ukrepov celostne prometne strategije Občine Hrastnik, rekonstrukcija in obnova cestne infrastrukture, sovlaganje v rekonstrukcijo državnih cest, izvajanje ukrepov iz Načrta za kakovost zraka na območju Zasavja za zmanjšanje onesnaženja s PM-10 delci, nadaljevanje izgradnje infrastrukture za oskrbo z vodo, gradnja kanalizacije in kanalizacijskih priključkov, izdelava projektov in začetek urejanja platoja pri spomeniku NOB v centru Dola, naložbe v krajevnih skupnostih, priprava dokumentacije za prenovo tržnice v Hrastniku in nakup vozila za PGD Dol pri Hrastniku.

Hrastniški svetniki so na svoji 23. redni seji sprejeli še cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2018, sklep o višini neprofitne najemnine za leto 2018, letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa. Seveda so zaradi sklepa o eni volilni enoti in zmanjšanju števila svetnikov občinskega sveta sprejeli tudi posodobljene normativne akte: statut občine, poslovnik občinskega sveta in odlok o določitvi volilnih enot za volitve OS.

MP

Isti avtor