Energetska kriza, ki je zajela vso Evropo, se vse bolj kaže na naših vsakodnevnih stroških, pa naj gre za cene živil in drugih dobrin ali za ceno tople vode. V teh časih je pomembno, da s pravilnim ravnanjem stroške omilimo v čim večji meri. Na Komunali Trbovlje smo pripravili nekaj informacij o obračunavanju tople vode in navodil za pravilno ravnanje z vodomeri, s čimer lahko optimiziramo svoje stroške tople vode.

Koliko stane m3 tople vode?

Strošek priprave tople vode je lahko zelo različen, čeprav sta cena vode in energije za pripravo tople vode enaka za vse. Razlike se pojavljajo v količini energije, ki je potrebna za pripravo tople vode, kar do izraza prihaja prav v času energetske draginje. Vzrok za razlike najdemo v tehničnih lastnostih internega vodovodnega in toplovodnega sistema.

Če je sistem močno razvejan z veliko uporabniki na eni toplotni postaji in večjimi toplotnimi izgubami, bo strošek energije za pripravo tople vode bistveno višji. Precej večje stroške imajo tudi objekti s sistemom 24-urnega kroženja tople vode. Poraba energije je bistveno višja kot v objektih z bolj optimalnim internim sistemom. To pomeni, da imata dve stanovanji v enaki izmeri v različnih objektih lahko povsem različne stroške tople vode.

Optimizirajmo stroške

Do povečanega stroška za toplo vodo še vedno pogosto prihaja zaradi nepravilnega ali nepravočasnega sporočanja stanja vodomera ali zaradi poteka njegove veljavnosti. S pravilnim ravnanjem se zato lahko izognemo dodatnim nepotrebnim stroškom.

V večstanovanjskih objektih, ki jih s toplo vodo oskrbuje Komunala Trbovlje, se strošek priprave sanitarne tople vode deli na podlagi sporazuma, ki so ga sklenili etažni lastniki, upravljavec in Komunala Trbovlje. Stanje vodomerov za toplo in hladno vodo je treba redno sporočati izbranemu izvajalcu delitve stroškov, saj drugače uporabniki tvegamo močno povečan strošek tople vode.

Če podatek o porabi manjka, se zaračuna poraba prejšnjega meseca, pri topli vodi pa se energija zaračuna skladno z 12. členom Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, kar običajno povzroči bistveno višji znesek na računu. Hkrati se na ta račun sorazmerno zmanjša strošek preostalih odjemalcev v istem objektu. Povedano drugače: tisti, ki porabo tople vode redno sporočajo, imajo svoj delež sorazmerno obračunan oziroma se njihov strošek še zniža, ko kateri od ostalih uporabnikov stanja števca ni sporočil.

Najlažje se težavam z odčitavanjem podatkov izognemo z vgradnjo vodomera z modulom za daljinsko odčitavanje. Cena slednjega je 92,53 evrov z ddv in vključuje stroške montaže.  Veljavnost modula je približno 10 let, veljavnost vodomera pa 5 let. Naročilo je možno na Komunali Trbovlje, vse informacije dobite na 03 56 53 100. Če vgradnja takšnega vodomera ne pride v poštev, svetujemo mesečni opomnik za sporočanje stanja.

Veljavnost vodomerov

V letu 2022 se izteka veljavnost vodomerov iz leta 2017, uporabnike smo že obvestili z dopisom in priloženo naročilnico za menjavo. Uporabnikom, ki so izpolnjeno naročilnico vrnili do 30. septembra 2022, bomo vodomere zamenjali še letos. Za druge ne moremo zagotoviti menjave do konca leta 2022.

Pravilno sporočanje stanja

Ko odčitavamo porabo vode, zapišemo dejansko porabo v m3 in ne upoštevamo litrov. Če je na vodomeru litrov manj kot 500, zaokrožimo navzdol, če je več kot 500, zaokrožimo navzgor.

Pozor – ob menjavi nov vodomer začne s stanjem 0 m3. Pravilno odčitana poraba je torej tista, ki jo kaže nov vodomer, stanja na novem vodomeru ne prištevamo stanju prejšnjega.

Pravočasno sporočanje stanja

Stanje vodomerov je treba javiti zadnje tri dni in prve tri dni v mesecu. Ne glede na praznike ali vikend je 24 ur na dan na voljo brezplačna telefonska številka 080 21 40, stanje je možno vnesti tudi preko portala moja.komunala.

Če načrtujemo odsotnost v času, ko je treba sporočiti stanje vodomera, lahko stanje izjemoma sporočimo predčasno na telefonsko številko 03 56 53 100 ali preko elektronske pošte info@komunala-trbovlje.si.

Razlike med dejanskim in obračunanim stanjem

Občasno pride do razlike med dejanskim stanjem vodomera in obračunano vrednostjo. Do tega pride v primerih, ko dlje časa ni bilo podatka o dejanskem stanju in se je obračunavala pavšalna vrednost (izračunan odčitek) ali ko je bil podatek o stanju vodomera napačen. V takem primeru lahko pride do večjih razlik med stanjem na glavnem vodomeru, ki se popisuje mesečno. Razlike v porabi krijejo uporabniki brez veljavnega vodomera, tudi če te količine niso dejansko porabili. Če pa imajo vsi uporabniki veljavne vodomere, te razlike krijejo vsi glede na delež svoje dejanske porabe (torej tisti, ki ima večjo porabo, krije tudi večji del razlike).

Če stanja ne javljamo, oškodujemo ostale uporabnike na isti toplotni postaji, hkrati pa tudi ni možno ugotoviti odstopanja od običajne porabe, kar pomeni, da morebitni defekti na napeljavi ostanejo skriti.

PR objava