Partnerstvo LAS Zasavje je 15. julija objavilo 4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020.

S pozivom želijo izbrati operacije, katerih rezultati bodo prispevali k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020. Javni poziv izvajajo kot podporo lokalnemu razvoju, ki ga vodi skupnost.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 378.803 € – 162.634 € bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), 216.168 € pa Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov v primeru ESRR znaša 80 %, v primeru EKSRP pa 85 %.

Skladno s Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo bo del razpoložljivih sredstev namenjen izvajanju dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore le na območju občin Hrastnik in Trbovlje, in sicer v višini 92.388 € iz EKSRP in 69.106 € iz ESRR.

Tematska področja operacij, ki so upravičene do sredstev, so ustvarjanje novih delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Vlagatelji morajo imeti stalno prebivališče oziroma sedež na območju LAS in ne smejo biti v finančnih težavah ali težavah z zakonom.

Rok za oddajo vlog je 15. november. Vodilni partner Partnerstva LAS Zasavje bo na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje vzpostavil posebno rubriko Vprašanja in odgovori, ki bo na voljo vsem zainteresiranim. Odgovori na vsa vprašanja bodo objavljeni v roku dveh delovnih dni po prejemu. Zadnja vprašanja bodo možna do 12. novembra.

Savus

Foto: arhiv Savus