V sredo, 30. junija, so na ploščadi pred jamo v Hrastniku podelili nagrade Občine Hrastnik. Gre za najvišja priznanja občine tistim, ki s svojimi dosežki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na različnih področjih. Srebrno priznanje Občine Hrastnik za delo in uspehe na gospodarskem področju je letos prejela Območno obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik.

Zgodovina Obrtno-podjetniške zbornice Hrastnik se je začela 28. februarja leta 1971 z ustanovitvijo Združenja zasavskih zasebnih obrtnikov, ki je na prostovoljni osnovi združevalo obrtnike od Litije do Radeč. Značilnost stanovske organizacije je bila, da so jo ustanovili obrtniki sami z namenom, da izboljšajo podrejen položaj obrtnikov glede na takratno družbeno gospodarstvo ter skrb za razvoj in napredek obrtništva. Združenje se je vključilo v takratno Zvezo združenj samostojnih obrtnikov Slovenije, ki je pridobivalo vedno več nalog in tudi članov. Z leti se je organizacija večkrat reorganizirala in preimenovala tako na državni kot na lokalni ravni. Od leta 2007 obrtniška organizacija deluje kot Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, v katero je kot samostojna pravna oseba vključena tudi Območno obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik. Predsednik, ki funkcijo opravlja prostovoljno, je Mirko Mastnak.

Zbornica danes opravlja številne pomembne naloge, zlasti pa:

  • zastopa interese članstva na lokalnem in regionalnem področju,
  • svetuje na ekonomskem, davčnem, pravnem, delovnem in finančnem področju, o tehnični zakonodaji, varstvu okolja, varnosti in zdravju pri delu ter na številnih drugih področjih,
  • organizira aktualna izobraževanja splošne narave ali za posamezne dejavnosti z usposabljanji, delavnicami, tečaji in strokovnimi dogodki,
  • sodeluje z zbornicami in drugimi inštitucijami v regiji, ki pomenijo podporno okolje podjetnikom, predvsem pa z Občino Hrastnik,
  • redno mesečno obvešča članstvo oz. ob vsaki pomembni zakonski ali drugi spremembi predpisov, ki so pomembni za poslovanje,
  • promovira člane na Mednarodnem obrtnem sejmu, obdobnimi razstavami izdelkov in storitev hrastniških obrtnikov in podjetnikov, pripravi katalog članstva, okrogle mize o podjetništvu z udeležbo predstavnikov uspešnih podjetij ter oglede dobrih praks v občini Hrastnik in širše, podjetniški krožek za učence zadnjih razredov OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik in podružnične šole Dol pri Hrastniku za promocijo obrtnih poklicev.

Obrtni zakon je leta 1994 postavil pred zbornico številne nove naloge, tudi na ravni območnih zbornic, predvsem pa javna pooblastila za: vodenje obrtnega registra, izdajo dovolilnic in licenc za prevoznike ter vključevanje v pripravo na mojstrske izpite, nacionalne poklicne kvalifikacije in vodenje registra učnih mest.

Zbornica je v občini edina VEM točka v okviru SPOT svetovanja in nudi osnovne informacije o pogojih poslovanja ter poleg registracije bodočih podjetnikov in gospodarskih družb še celo vrsto drugih storitev, vezanih na začetek poslovanja.

Pod okriljem zbornice uspešno deluje Sklad za izobraževanje, ki članom in njihovim zaposlenim povrne stroške za pridobivanje osnovnega, dopolnilnega in funkcionalnega znanja. Tudi sicer se člani zbornice izobraževalnih dogodkov udeležujejo pod ugodnejšimi pogoji od tržnih ali brezplačno.

Spremembe obrtnega zakona leta 2007 so pomembno zarezale v finančno konstrukcijo zbornice, saj je postalo članstvo prostovoljno. Odraz zavzetega dela za obrtništvo je minimalni upad članstva. Danes je v zbornici 97 članov.

Zbornica si je v preteklosti prizadevala za obrtno cono v Podkraju in ob Bobnu in bila pobudnica za ustanovitev občinskega sklada za pospeševanje razvoja obrti. Je pomemben člen podpornega okolja za vse podjetnike v lokalnem okolju, ne glede na članstvo v njem.

Vsa leta je aktivno vpeta v povezovanje malih podjetnikov in obrtnikov z lokalnimi skupnosti, predvsem z Občino Hrastnik, ki z njihovimi storitvami pridobiva bogato dodano vrednost v okolju in širše.

Za vpetost in povezovanje gospodarskega sektorja z javnim in civilnim je zbornica leta 2015 prevzela vodenja Partnerstva LAS Zasavje, katerega naloga ni le lokalno povezovanje navedenih sektorjev, temveč tudi povezovanje v celotnem slovenskem prostoru ter navsezadnje tudi povezovanje z deležniki izven mej Slovenije. Rezultati dobrega vodenja zbornice kot vodilnega partnerja, se kažejo v mnogih že izvedenih uspešnih projektih, ki pomembno vplivajo in bodo tudi v prihodnje vplivali na dvig družbenega, socialnega in ekonomskega življenja v občini Hrastnik (gre za projekte: TIC Hrastnik, Prenova tržnice v Hrastniku – 1. faza, Medgeneracijsko sodelovanje vaščanov na Dolu pri Hrastniku, Prenova Planinskega doma na Kalu, Steklarna Hrastnik vabi v Zasavje, RONDO – restavracija zdravih jedi, vseslovenski projekt sodelovanja Zgodbe rok in krajev, katerega namen je dvig rokodelske dejavnosti tudi v lokalnem okolju …).

Čeprav so se sčasoma zaradi sprememb družbeno-političnega sistema in gospodarskih trendov naloge zbornice spremenile, predvsem pa povečale, se še vedno ohranja temeljno poslanstvo nekdanjih obrtnih cehov: zaščita interesov obrtnika in podjetnika ter njihov servis na dosegu roke.

Ustrezni poslovni prostori, usposobljena strokovna služba, tradicija in pripadnost članov so garancija za uresničitev vizije in ciljev: povečanje enot malega gospodarstva in nova, trajnostna delovna mesta za boljši jutri v hrastniški dolini. S tem bo izpolnjeno tudi poslanstvo zbornice: kvalitetna in sodobna podpora članom in drugim podjetnikom na poti razvoja.

Savus

Foto: Branko Klančar


 

Prejšnji članekDanes dogaja
Naslednji članekMotena oskrba s pitno vodo