ponedeljek, 24 junija, 2024

Iz te kategorije

Spreminjajo prostorski načrt

Trboveljčani se lahko v ponedeljek, 10. julija, ob 17. uri udeležijo javne obravnave o predlaganih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Trbovlje. Ti bodo javno razgrnjeni še do 12. julija. V tem času ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek SD OPN – št. 4.
Spremembe se med drugim nanašajo na določila barve kritine, ki niso bila določena pri podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih za vse podrobnejše namenske rabe. Jasneje so zapisana tudi določilo o naklonu streh. Občinski prostorski načrt bo tudi podrobneje določal, kako je potrebno obdelati oporne oziroma podporne zidove ter dovolil priključevanje enostavnih in nezahtevnih objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, kadar je to potrebno z izjemo lop, ut, nadstreškov, drvarnic. Vse spremembe in dopolnitve odloka so objavljene na spletni strani Občine Trbovlje.

ZT

Isti avtor