sobota, 18 maja, 2024

Iz te kategorije

Sprejeli proračun

Občinski proračun

Zagorski občinski svetniki so na svoji zadnji letošnji seji v drugi obravnavi sprejeli proračun Občine Zagorje ob Savi za leto 2018. V njem so upoštevane določene spremembe in predlogi, podani po prvi obravnavi. Na novo vključena je energetska sanacija stavbe bivše Svee za potrebe ureditve glasbene šole. Sanacija vpliva na več proračunskih postavk, ocenjena pa je na 1,5 milijona evrov. Od tega si občina obeta 400.000 evrov državnih sredstev, lastnih ima 200.000, za ostalo pa se bo zadolžila. V proračunu so za 250.000 evrov povišali tudi sredstva za sanacijo plazu v Čemšeniku, ki bodo deloma sofinancirana, dodali nekaj sredstev za sofinanciranje državnih cest v občini, rekreacijskih površin v Kisovcu in izvedbo idejne zasnove razširjene knjižnice. V proračunu je tako za 15,8 milijona evrov odhodkov ter 14,2 milijona prihodkov. Razliko bodo pokrili z lastnimi sredstvi in zadolževanjem. Glede na to, da nameravajo v letu 2018 vrniti za 560.000 evrov kredita in 42.000 evrov obresti, bo zadolženost občine konec prihodnjega leta približno enaka kot letos. Znašala bo 4,3 milijona evrov. Svetniki in predsedniki odborov so pohvalili proračun kot dobro pripravljen in uravnotežen, izrazili so tudi zadovoljstvo, da ostaja izredno socialno naravnan, saj je obdržal ali celo povišal socialne transferje.

Tekoča dela

Med tekočimi aktivnostmi je župan Matjaž Švagan spomnil na dela, ki potekajo v občini, od obnove ceste Ruardi do sanacije plazu v Čemšeniku. Trenutno še delajo tudi drsališče, ki ga bodo v Evroparku odprli zadnji teden v letu. Drsališče bo v lasti Občine in bo Zagorjane razveseljevalo tudi med zimskimi počitnicami. Nato je naštel dela, ki se bodo pričela v prihodnjem letu, od semaforizacije in ureditve varne šolske poti v Toplicah, prehoda za pešce na Mlinšah, cestne vpadnice od čistilne naprave do pošte in ceste Podkum-Sopota, kjer so se dela zaradi ujme zavlekla, a naj bi stekla v začetku januarja. 

Sklepi in imenovanja

Na seji sveta je namestnik predsednika nadzornega odbora Občine Zagorje Albin Pražnikar predstavil program dela nadzornega odbora za prihodnje leto, svetniki so sprejeli soglasje k subvenciji cene izvajanja obvezne gospodarske javne službe obdelave in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov Ceroz, letni program športa in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje ob Savi. Sprejeli so tudi območja s prednostnim načinom ogrevanja po odloku o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja, ki ga je zdaj že tudi sprejela Vlada. Določili so prednostna območja za način ogrevanja na plin in toplovod, kjer so za to že postavljeni pasivni ali aktivni priključki. Svetniki so tudi potrdili imenovanje Karmen Cestnik za nadaljnje petletno vodenje Delavskega doma Zagorje ob Savi.

Tatjana Polanc Kolander

Isti avtor