četrtek, 25 aprila, 2024

Iz te kategorije

Sončna elektrarna Prapretno 3

Občina Hrastnik z javnim naznanilom seznanja javnost o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sončno elektrarno Prapretno 3 in javnost poziva k sodelovanju pri pripravi osnutka.

Občina Hrastnik vodi postopek priprave za OPPN za proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije kot o
bčinski podrobni prostorski načrt za sončno elektrarno Prapretno 3.

Pobudo za pripravo OPPN za proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije je podala HSE – Energetska družba Trbovlje, investitor izdelave OPPN SEP 3 pa je Holding Slovenske elektrarne.

Predvidena prostorska ureditev, ki pogojuje tudi spremembo namenske rabe prostora, je načrtovana na razvrednotenem območju in je v skladu s cilji prostorskega razvoja občine, javnim interesom, pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami.

Z OPPN se spreminja podrobnejša namenska raba prostora in določajo prostorski izvedbeni pogoji za umestitev in načrtovanje sončne elektrarne Prapretno 3 s predvideno nazivno močjo cca 6,5 MWp.

Savus

Foto: arhiv Savus (SE Prapretno)


 

Isti avtor