V okviru notranjega nadzora javnega vodovoda Trbovlje in vodovoda Čeče, ki ga je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, je bilo v letu 2021 v petih oskrbovalnih območjih opravljeno skupno 97 mikrobioloških analiz, od tega 92 rednih in pet občasnih (preiskujejo večje število parametrov).

Kemijskih analiz je bilo 41, od tega 40 rednih in ena občasna. Pitna voda se dezinficira (razkuži) z natrijevim hipokloritom. Dezinfekcija je preventivni ukrep, ki odstrani iz vode morebitno prisotne zdravju škodljive mikroorganizme.

Pregled stanja javnega vodovoda Trbovlje, ki je v upravljanju Komunale Trbovlje, d. o. o., po posameznih oskrbovalnih območjih

Osrednji del Trbovelj

zajema 10.392 uporabnikov in se oskrbuje iz zajetja Mitovšek ter vrtin ob Savi. V letu 2021 je bilo iz teh vodnih virov distribuiranih 461.592 m3 vode. Izvedeno je bilo 27 rednih in ena občasna mikrobiološka analiza. Opravljenih je bilo tudi 9 rednih kemijskih analiz. V treh vzorcih neklorirane vode na zajetju so bile prisotne bakterije, po dezinfekciji pa so bili vzorci skladni z upoštevanimi kriteriji Pravilnika o pitni vodi in zdravstveno ustrezni.

Zahodni del Trbovelj

zajema 2.391 uporabnikov in se oskrbuje z vodo iz zajetij Bokal, Sever, Prašnikar, Verona, vrtine Sveta planina in drugih. Skupaj je bilo iz njih distribuiranih 400.392 m3 vode. Opravljenih je bilo 28 rednih mikrobioloških in 15 rednih kemijskih analiz.

Zgornji del Trbovelj

zajema 1.204 uporabnikov in se oskrbuje iz zajetij Petek, Rovte, Zakonjšek in drugih. Iz  njih je bilo distribuiranih 174.990 m3 vode. Izvedeno je bilo 18 rednih mikrobioloških analiz in dve občasni.  Kemijskih analiz je bilo devet rednih en ena občasna.

Oskrbovalno območje Retje

oskrbuje z vodo le naselje Retje in zajema 42 uporabnikov. Pitna voda za to naselje se distribuira iz javnega vodovoda Hrastnik. V letu 2021 je bilo distribuiranih 1.803 m3 pitne vode in opravljenih šest rednih mikrobioloških analiz in ena občasna ter tri redne kemijske analize.

Oskrbovalno območje Čeče

oskrbuje z vodo naselja Čeče, Ostenk in Ojstro, voda se pridobiva iz zajetij Frajle, Vrhar, Golobnik in Košolovje. Zajema 258 uporabnikov, distribuiranih je bilo 27.671 m3 pitne vode, opravljenih pa 13 rednih in ena občasna mikrobiološka analiza. Kemijske analize so bile štiri.

Prva tri oskrbovalna območja so med seboj povezana in voda se pretaka znotraj njih. Oskrbovalni območji Retje in Čeče sta samostojni enoti. V vseh petih oskrbovalnih območjih so bili vsi analizirani vzorci pitne vode iz omrežja in vodohranov skladni in zdravstveno ustrezni. V okviru državnega monitoringa je bilo skupno v vseh oskrbovalnih območjih odvzetih 18 vzorcev (redni in občasni) in vsi so bili ocenjeni kot skladni.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano na podlagi rezultatov zgornjih laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode ocenjuje, da je bila voda iz javnega vodovoda Trbovlje in vodovoda Čeče v letu 2021 zdravstveno ustrezna. To pomeni, da je primerna za pitje, kuhanje, pripravo hrane in umivanje brez morebitnega tveganja za zdravje ljudi.

PR objava