nedelja, 19 maja, 2024

Iz te kategorije

Razširitev in poglobitev podvoza

Občina Hrastnik namerava urediti nov dostop na Cesto Hermana Debelaka do Dirmajerjevega hriba, kjer živi okrog 120 občanov.

Obstoječi podvoz je namenjen izvennivojskemu križanju lokalne krajevne ceste in industrijskih železniških tirov postaje Hrastnik za oskrbovanje podjetij TKI Hrastnik in Steklarna Hrastnik. Lokalna cesta je namenjena dostopu do zaselka Dirmajerjev hrib. Obstoječi podvoz je širok približno 2,8 metra in visok približno 3,1 metra ter omogoča prevoznost zgolj osebnim vozilom in manjši kmetijski mehanizaciji, za interventna vozila pa je neprevozen.

V izdelavi je izvedbeni načrt razširitve podvoza, ki mora omogočati prevoznost osebnim in intervencijskim vozilom, ter s tem povezane preureditve ceste, ukrepov na železniških tirih, zaščite in prestavitve komunalnih vodov ter preureditve naprav za odvodnjavanje. Merodajno vozilo za načrtovanje je bilo gasilsko vozilo GVC 24/50, visoko 3 metre.

Na osnovi sklepov in dogovorov na sestanku med Občino Hrastnik in Slovenskimi železnicami je bila junija 2018 izdelana idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev. Cilj pri izdelavi projektne dokumentacije izvedbenega načrta je ta, da razširitev in poglobitev obstoječega podvoza omogoči prevoznost interventnih gasilskih in reševalnih vozil ter osebnih vozil – ob upoštevanju dejstva, da je omenjena rešitev ekonomsko upravičena in izvedljiva.

Obstoječi podvoz je zasnovan kot odprt okvir svetlih dimenzij 2,8 x 3,1 metra, temeljen na plitkih temeljih. Zaradi zagotovitve prevoznosti gasilskega vozila GVC 24/50 bo potrebno povečati svetlo odprtino podvoza na minimalno 5 x 3,25 metra. V ta namen je potrebno obstoječi objekt delno porušiti in zgraditi novega. Zasnova objekta bo prilagojena faznemu izvajanju del, da bo v času gradnje stalno zagotovljena prevoznost enega tira, kar bo omogočil nemoteno oskrbo Steklarne Hrastnik in TKI s surovinami. V času gradnje bo potrebna popolna zapora lokalne ceste.

Za potrebe razširitve podvoza za dostop do Dirmajerjevega hriba pod industrijskima tiroma 11 in 12 železniške postaje Hrastnik bo potrebno, v skladu z izbrano tehnologijo gradnje podvoza, omenjena tira začasno ustrezno preurediti in po končani gradnji podvoza povrniti v prvotno stanje.

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je potrebno skladno z zahtevami upravljavca, Slovenskih železnic, in potreb podjetij TKI Hrastnik in Steklarne Hrastnik izdelati elaborat tehnologije vodenja železniškega prometa v času gradnje. V času gradnje razširitve mora biti vedno prevozen en tir.

Investicijski poseg je ocenjen na 576.057€, občina pa je podpisala sporazum za sofinanciranje z Direkcijo RS za infrastrukturo – sektor za železnice. Občina bo financirala 40% stroškov, DRSI pa 60. Dela bodo predvidoma pričeli izvajati aprila 2019, trajala pa bodo maksimalno štiri mesece. V času gradnje bo spremenjen promet tako za vozila kot za pešce.

ZT

Isti avtor