Na podlagi 9. člena Akta o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o. in sklepa št. 11/2021, z dne 14. 4. 2021, sprejetega na 7. redni seji Skupščine SPZ d.o.o., Skupščina družbe

p o n o v n o  r a z p i s u j e

prosto delovno mesto DIREKTORJA DRUŽBE  s 4 letnim mandatom.

Za prosto delovno mesto direktorja družbe lahko kandidira vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen osebe, ki :

– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine za obdobje petih let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora

– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in sicer dokler traja prepoved,

– je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z  določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

Kandidati za prosto delovno mesto direktorja družbe morajo poleg zakonskih izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da ima najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe tehnične, ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in od tega najmanj 3 leta na vodilnih delovnih mestih.

K prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti predlog programa in razvoja družbe za naslednje mandatno obdobje.

Prijavo na razpis, skupaj z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev in predlogom razvoja družbe za mandatno obdobje, morajo kandidati poslati v zaprtih ovojnicah v 15-ih dneh po objavi v Uradnem listu RS in drugih sredstvih javnega obveščanja, dne 23. 4. 2021, na naslov:

Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.

Cesta zmage 16b

1410 ZAGORJE OB SAVI

z oznako “skupščina – za razpis”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku.

Skupščina

Stanovanjskega podjetja

Zagorje ob Savi d.o.o.


PR objava


 

Prejšnji članekDanes dogaja
Naslednji članekGradnja opornega zidu