Kot je povedala vodja oddelka za javne finance Občine Zagorje Jelena Mlakar, bo imela Občina Zagorje v letu 2017 na voljo 12,5 milijona evrov prihodkov, kar je za 32 odstotkov manj, kot jih je imela leta 2015, in 7 odstotkov manj, kot v letošnjem letu. Razlog za to tiči v sredstvih iz evropskih razpisov, ki jih je Občina v preteklosti koristila, trenutno pa niso na voljo.
Večino prihodkov Občine predstavljajo davčni prihodki, kamor sodi tudi najpomembnejši vir, povprečnina. Ta znaša za prihodnje leto 530 evrov na Zagorjana.  Povprečnina se je od lani povišala za osem evrov, a je v primerjavi z letom 2011 še vedno nižja za 24,5 evra. Načrtovanih odhodkov za naslednje leto je za slab milijon in pol več kot prihodkov, proračunski primanjkljaj pa bo Občina pokrila s sredstvi, ki bodo ostala neizkoriščena v letošnjem letu.

Med odhodki je 76 odstotkov denarja namenjenega tekočim odhodkom, kamor sodijo financiranje dejavnosti šol, vrtcev, zavodov, društev, krajevnih skupnosti … Za delovanje vrtca mora tako Občina nameniti 2, za socialne transferje pa 1,2 milijona evrov. Le 24 odstotkov oziroma 3,2 milijona evrov je v proračunu ostalo za investicije. »Ta znesek je bistveno nižji od ocenjenih projektov, ki pripravljeni čakajo na razpise,« pravijo pripravljavci proračuna.

Za obnovo cest, pokopališč, …

Samo projekt komunalnega in infrastrukturnega opremljanja območja, kjer naj bi stal letalsko-tehnološki park Ruardi, stane 5 milijonov evrov. Gre za območje, namenjeno zasebnim investicijam, kjer bodo po postavitvi odprta nova delovna mesta in je med prednostnimi projekti zasavske regije. Občina v proračunu namenja pol milijona evrov nadaljnjemu posodabljanju sekundarnih vodov kanalizacije na območjih, kjer poteka priključevanje na nov kanalizacijski sistem in čistilno napravo. Občina bo nadaljevala tudi z investicijami v cestno infrastrukturo, kamor sodi obnova državne ceste od čistilne naprave do semaforja, uredili bodo pločnik na Mlinšah. V proračunu bodo tudi sredstva za obnovo mrliške vežice na Izlakah in izdelavo dokumentacije za razširitev pokopališča v Zagorju. V občini bodo še naprej sanirali plazove, prizadevajo pa si tudi za sredstva državnega proračuna za sanacijo globinskega plazu na območju cerkve in pokopališča v Čemšeniku.

Most zaljubljencev

Občina Zagorje bo po končani Celostni prometni strategiji naslednje leto lahko konkurirala za evropska sredstva pri projektih trajnostne mobilnosti. Tako se bo potegovala za denar, s katerim bo lahko postavila brv za pešce in kolesarje prek Medije pri Šparu. Brv so nekateri poimenovali tudi most zaljubljencev. Občina bo kandidirala za ureditev kolesarske steze in pešpoti od železniške postaje do Evroparka in za celostno ureditev avtobusnih postajališč v urbanem delu občine. Pri Rudarskem muzeju v Kisovcu želi Občina prenoviti prostore nekdanje trafo postaje in tam zgraditi dve postajališči za avtodome ter urediti turistično informacijski center. Denar za ta projekt si obeta s sofinanciranjem lokalne akcijske skupne LAS.

Streha športne dvorane

Če bo Občina uspešna na razpisu Fundacije za šport, bo obnovila streho na športni dvorani. Streha je dotrajana in ob dežju zamaka. Naslednje leto bo pripravljena projektna dokumentacija za gradnjo nove telovadnice pri OŠ Toneta Okrogarja, poleg tega bodo iz proračuna financirali sanacijo stropa in nabavo opreme v dveh učilnicah omenjene šole. Na Skvarčevi šoli bodo izvedli še zadnjo fazo zamenjave oken. Telovadnico na Grumovi šoli so začeli obnavljati že letos, s čimer so si povečali možnosti sofinanciranja iz naslova razpisa Fundacije za šport. Iz te fundacije želi Občina v letu 2017 pridobiti tudi denar za gradnjo »pump-track« kolesarskega poligona, ureditev nogometnega igrišča za potrebe treningov in dodati orodja v fitnes center v Evroparku.

Na področju kmetijstva bo občina prek razpisov sofinancirala vlaganja v kmetijska gospodarstva in delovanje partnerstva LAS s podporo projektom za razvoj podeželja.

Okolju in gospodarstvu naklonjeni

V proračunu občine bo tudi prihodnje leto denar za subvencije nakupa malih komunalnih čistilnih naprav za fizične osebe ter zamenjave starih malih kurilnih naprav na trda goriva s toplotnimi črpalkami ali priklopom na daljinsko ogrevanje. Občina Zagorje tudi za prihodnje leto ohranja nekatere olajšave za gospodarske subjekte na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, hkrati pa morebitnim vlagateljem nudi zemljišča za gradnjo proizvodnih in poslovnih prostorov pod izjemno ugodnimi pogoji. Tako je ministrstvu za gospodarstvo že ponudila brezplačni zemljišči za gradnjo objektov japonske družbe Yaskawa.

Zmanjševanje zadolževanja

Občina Zagorje v prihodnjem letu ne načrtuje dodatnega zadolževanja pri bankah, bo pa koristila povratna državna sredstva ministrstva, s katerimi poskuša država občinam nadomestiti primanjkljaj zaradi prenizkih povprečnin. Zagorje bo lahko izkoristilo do 300.000 evrov, za katere mu pri odplačevanju ne bo treba plačevati obresti, znesek pa se ne prišteje kvoti zadolževanja. V letu 2017 bo Občina za odplačilo dolgov namenila pol milijona evrov za povračilo glavnic in 48.000 evrov za obresti. Konec leta 2017 naj bi tako občinski dolg znašal 3,6 milijona evrov oziroma 212 evrov na prebivalca, kar je 23 evrov manj kot letos. S takim ravnanjem želi Občina izboljšati svojo kreditno sposobnost za najem višjih zneskov v prihodnje, s katerimi se bo lahko lotila tudi večjih investicij.

TPK

Prejšnji članekPredor Trbovlje – Prebold
Naslednji članekPadla še Krka