V petek, 4. novembra, so na Kalu odprli novozgrajeni vodovodni sistem. V dveh fazah so najprej zgradili novo vodovodno omrežje, potem pa še črpališče in priklop na elektro omrežje.

Vodovodni sistem Spodnji in Zgornji Kal je bil zgrajen v 50. letih prejšnjega stoletja, oskrboval pa se je iz zajetij, ki ne izpolnjujejo osnovnih tehničnih in higienskih minimumov, zato je bila voda biološko in kemično neustrezna.

Nezadostna je bila tudi izdatnost, zato je vode v sušnih obdobjih primanjkovalo, za uporabo v prehrani pa jo je bilo treba prekuhavati. Vodovodni sistem je deloval popolnoma brez avtomatike, prav tako ni bilo urejeno vodovarstveno območje in določen režim. Celoten sistem je bil neustrezen, zato je bila za zagotovitev zdravstveno ustrezne pitne vode občanom na tem območju nujna rekonstrukcija obstoječega in izgradnja novega sistema.

Leta 2018 se je začela prva faza gradnje, ki je obsegala ureditev zajetij vodnih virov Jerebičnik in gradnjo novega vodovodnega omrežja cevovodov v dolžini 572 m. Dela so bila končana v letu 2019. V drugi fazi je bilo zgrajeno še črpališče in urejen priklop na elektro omrežje. Vlaganja v prvi dve fazi znašajo približno 200.000 evrov.

Župan Marko Funkl se je ob odprtju novozgrajenega vodovodnega sistema zahvalil izvajalcem projekta in že napovedal načrte za naslednjo fazo. V prihodnjih letih bo namreč treba urediti objekte vaškega vodovodnega sistema za zagotovitev kompatibilnosti oskrbe iz novozgrajenega sistema in vzpostavitev možnosti avtomatiziranega delovanja.

Savus

Foto: Občina Hrastnik