»Ceroz je poslovno leto 2016 zaključilo s pozitivnim rezultatom poslovanja. Poslovanje je potekalo v razmerah poskusnega obratovanja. Zaradi  manjših količin odpadkov, ki so jih pripeljali na odlagališče Unično iz širše zasavske regije, je podjetje pričelo pridobivati dodatne količine odpadkov iz drugih regij,« je povedal direktor Ceroza Vili Petrič. Pridobili so pozitivna soglasja občinskih svetov občin, ki so lastnice Ceroza. Tako so v spomladanskem času pričeli tudi z obdelavo mešanih komunalnih odpadkov iz Goriške regije. V jesenskem delu so pričeli z aktivnostmi za podelitev direktnih koncesij občin s tega območja. V letošnjem letu pričakujejo, da bodo koncesije tudi podeljene.
Manj odpadkov v Zasavju

V letu 2016 so na regijsko deponijo pripeljali 10.344 ton ostankov mešanih komunalnih odpadkov na obdelavo in odlaganje iz zasavske regije in 8.173 ton iz goriške regije. V primerjavi z letom 2015 je količina iz zasavske regije manjša za 344 ton oz. za 3,2 %. »Trend upadanja ostanka mešanih komunalnih odpadkov se je v letu 2016 glede na leto 2015 nadaljeval. Vzroke za to lahko iščemo v še vedno slabi kupni moči občanov, pa tudi v zmanjšanju števila prebivalcev, ki so primorani najti svoj življenjski prostor drugje, povezano pa je tudi z ločenim zbiranjem odpadkov na izvoru,« pravi direktor Vili Petrič. Cena obdelave in odlaganja odpadkov je ostala v letu 2016 nespremenjena. Konec leta 2016 je bila na občinskih svetih sprejeta nova cena za obdelavo in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov, ki je stopila v veljavo 1. januarja 2017.

Na odlagališče v Uničnem so v letu 2016 pripeljali 3.162 ton biološko razgradljivih odpadkov, kar je v primerjavi z letom 2015 zmanjšanje  za 60 ton. Vsi bio razgradljivi odpadki so bili obdelani v procesu kompostiranja. Rezultati analiz komposta so potrdili, da je kompost prvega razreda in ga je možno nemoteno ponuditi na trgu.

Ceroz v skladu z osnovno dejavnostjo na regijskem odlagališču Unično odlaga stabilizirane ostanke komunalnih odpadkov po mehanski obdelavi iz občin podpisnic Medobčinske pogodbe in Goriške regije. Podjetje sprejema tudi gradbene odpadke na Neži in gradbene odpadke, ki vsebujejo trdno vezani azbest (salonitne plošče).

Prihodek skoraj podvojili

Prihodek podjetja  je v letu 2016 znašal nekaj več kot 1,93 milijona evrov, v primerjavi z letom 2015 je bil višji za skoraj 900 tisoč evrov. »Prihodki v letu 2016 so se povečali kot posledica dodatnih količin odpadkov od drugod po višji ceni. V letu 2016 je ostala cena ravnanja z odpadki za naše občane nespremenjena 52,37 EUR/tona, ki je bila sprejeta na občinskih svetih v letu 2009, uveljavljena pa leta 2013. Cena obdelave odpadkov, pripeljanih iz Goriške regije je bila 90,12 EUR/tona brez DDV. Konec leta 2016 so občinski sveti občin ustanoviteljic potrdili novo ceno obdelave in odlaganja odpadkov v skladu z metodologijo MEDO v višini 85,43 EUR/tona brez DDV. V letu 2016 smo zasledovali gibanje stroškov v poslovanju, kar nam je bila osnova za formiranje nove cene za leto 2017, razloži direktor Petrič. Dobiček pred obdavčitvijo je v letu 2016 znašal 57.062 EUR in je v primerjavi z letom 2015 neprimerljivo višji.

V letu 2016 je bilo v družbi na dan 31. decembra 2016 zaposlenih 31 delavcev, v skladu s sprejeto sistematizacijo delovnih mest.

Zapolnjeno drugo polje

Drugo odlagalno polje na odlagališču Unično se je zapolnilo v skladu s pričakovanji na dolžino trajanja tega odlagalnega polja. Zapolnjenost je pokazal tudi geodetski posnetek stanja. »Novo, tretje odlagalno polje smo pričeli polniti v začetku leta 2017. Na njem se odlaga samo stabiliziran ostanek mešanih komunalnih odpadkov po mehanski obdelavi v sortirnici. V tem letu smo pričeli z zapiralnimi deli na drugem odlagalnem polju. Dela bodo predvidoma končana v letu 2019« pravi Petrič.

Obdelava odpadkov

Obdelava odpadkov v poskusnem obratovanju se je pričela s 26. januarja 2016 v obratu sortirnice suhe frakcije. Poskusno obratovanje kompostarne se je pričelo kasneje, ker je bilo vezano na količino težke frakcije, izločene v sortirnici, in količino biorazgradljivih odpadkov, pripeljanih iz gospodinjstev. Poskusno obratovanje je potekalo v skladu s pričakovanji in ni bilo večjih težav v samem proizvodnem procesu. Na podlagi opravljenih prvih meritev sta bila oba produkta tako iz stabilizacije in kompostarne v skladu z zahtevami zakonodaje. Kvaliteta komposta ustreza prvemu razredu kvalitete in ni ovire za prodajo na trgu.

V tem času je potekalo tudi poskusno obratovanje čistilne naprave za izcedne vode, ki temelji na tehnologiji reverzne osmoze – trostopenjske, ionskega izmenjevalca bora in uparjalnika za blato. Tudi v primeru čistilne naprave so prve meritve pokazale, da učinek čiščenja izcednih vod ustreza vsem zahtevam zakonodaje in pogojem iz OVD. V začetku leta 2017 so pričeli z odlaganjem stabiliziranega odpadka na tretje odlagalno polje.

Novozgrajena čistilna naprava je delovala že od oktobra 2015. Na osnovi izvedenih monitoringov so v podjetju že dobili obratovalno dovoljenje zanjo. Prav tako so dobili obratovalno dovoljenje sredi leta 2016 tudi za sortirnico suhe frakcije in kompostarno. Konec leta 2016 so izvedli tudi tehnični pregled tretjega odlagalnega polja in februarja 2017 pričeli s poskusnim obratovanjem.

Sprememba OVD

Konec leta 2016 je Ceroz vložil vlogo na ARSO za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) v smislu povečanja količine obdelave MKO na sortirni liniji. S tem bi kapaciteto sortirne linije 25.000 ton na leto izkoristili v polni meri in tako zmanjšali pritisk na stroškovni plati poslovanja.

Načrti

V letu 2017 družba nadaljuje z aktivnostmi za spremembo izdanega okoljevarstvenega dovoljenja, ki bo omogočila zapolnitev instaliranih kapacitet.  S tem v zvezi bodo dodatno zaposlili še štiri delavce. V letošnjem letu so prenesli v upravljanje novozgrajeno infrastrukturo.

V letu 2017 se podjetje sooča tudi z določenimi tveganji, ki so posledica novih dejavnosti obdelave in odlaganja. Pozorno spremljajo procese sortiranja in povečevanje deleža izločenih sekundarnih surovin. Višja najemnina, ki je posledica novozgrajene infrastrukture, pa pomeni pritisk na stroške poslovanja. V povezavi s spremembo OVD in zapolnitvijo instaliranih kapacitet morajo v Cerozu letos pridobiti dodatne količine odpadkov, ki bodo ugodno vplivale na strošek najemnine na enoto obdelanih in odloženih odpadkov.

Leto 2017 bo prvo leto poslovanja Ceroza, ko se bosta procesa obdelave in odlaganja odvijala celo leto in bo zato pomemben mejnik v poslovanju družbe. Prvič bodo lahko ugotovili, kako uspešno bo podjetje v prihodnosti izvajalo GJS obdelave in odlaganja odpadkov.

V letu 2016 je Ceroz v sodelovanju z osnovnimi šolami izvajal oglede na odlagališču Unično. Prav tako so omogočili oglede za zainteresirano javnost. Sodelovanje med KS Marno in podjetjem je po mnenju vodstva Ceroza dobro.

Promocijska objava
Članek je bil objavljen v Zasavskem tedniku. 

Prejšnji članekSamantha: Kdo je kriv?
Naslednji članekŽupan pozdravil prvošolce