Dom upokojencev Franc Salamon (DUFS) izvaja v Trbovljah pomoč na domu že od leta 2007. Za trenutno 69 uporabnikov skrbi sedem socialnih oskrbovalk. Te pomoč na domu izvajajo vse dni v letu. Pri vsakem uporabniku pa jo lahko izvajajo največ 20 ur tedensko. V Domu so lani poenostavili način evidentiranja socialnih oskrbovalk pri izvajanju pomoči na domu prek mobilnih telefonov. Z novim sistemom so še izboljšali kakovost izvajanja in evidentiranja storitev ter poenostavili in pohitrili izvedbo mesečnega obračuna izvedenih storitev.
Oblike pomoči

Pri pomoči na domu gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in podpore, s katerimi uporabnikom nadomestijo potrebo po institucionalnem varstvu. V glavnem pa storitve obsegajo:

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (oblačenje, umivanje, kopanje, hranjenje, ohranjanje osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje, nega in čiščenje osebnih ortopedskih pripomočkov),
  • gospodinjsko pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka hrane, nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje porabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora),
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje uporabnika pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah uporabnika, priprava na institucionalno varstvo)

Cena

Storitev je za vsakega uporabnika, ki je upravičen do izvajanja storitve in ima stalno bivališče v občini Trbovlje, sofinancirana s strani Občine Trbovlje v višini 50 odstotkov. Cena, ki jo plača uporabnik za opravljeno uro storitve, je 6,33 evra. Cena za opravljeno uro ob nedeljah je 8,20 evra, ob praznikih pa 8,25 evra.

V primeru, da uporabnik (zaradi svoje nizke pokojnine) ne more financirati storitve, lahko pri Centru za socialno delo vloži vlogo za oprostitev plačila pomoči na domu. V primeru, da je do oprostitve opravičen, mu storitev v celoti oziroma deloma plačuje Občina.

Zadovoljni uporabniki

V Trbovljah so odzivi uporabnikov pomoči na domu zelo pozitivni. To kažejo rezultati ankete o zadovoljstvu, ki jo DUFS izvede vsako leto, izkušnje koordinatorke pomoči na domu, ki uporabnike pogosto obiskuje, in  številne pisne in ustne pohvale uporabnikov ter njihovih svojcev.

Vsi, ki bi storitev pomoč na domu potrebovali, lahko vzpostavijo stik s koordinatorko pomoči družini na domu Jasmino Drnovšek Lipičnik na telefon 03/56-53-347 ali mobilni telefon 040-428-462.

(promocijska objava)