ponedeljek, 15 julija, 2024

Iz te kategorije

Počitnic konec tudi za svetnike

Na prvi seji po počitnicah so se trboveljski občinski svetniki sestali v ponedeljek, 26. septembra, in se soočili z desetimi točkami dnevnega reda. Po pregledov sklepov junijske seje in korespondenčne, ki so jo speljali julija, je županja Jasna Gabrič svetnike pozvala k pobudam in vprašanjem.
Med drugim je svetnik Bogdan Šteh predlagal, da občinski svetniki na prihodnji seji s sklepom razglasijo občino Trbovlje kot območje brez trajnih trgovinskih sporazumov (TTIP in CETA). Zaveda se, da sprejem sklepa nima zakonske podlage, a Trbovlje bi se tako pridružile številnim slovenskim občinam in tudi evropskim mestom, kot so Madrid, Barcelona, Bruselj, ki so že jasno izrazile  stališče proti, saj uvedba trgovinskih sporazumov znižuje delavčeve in potrošnikove pravice. Sicer različne aktivnosti po Evropi pozivajo članice EU, da teh sporazumov ne podprejo. Med bolj tveganimi elementi liberalizacije trgovine so prehranski standardi, ki so v Evropski uniji bistveno višji kot v ZDA, kjer dovoljujejo rastne hormone, v EU prepovedane že od leta 1985, uporabljajo več antibiotikov v krmi in imajo nižje standarde za dobrobit živali.

Občinski svetniki so se seznanili s stanjem dveh »titanikov trboveljske občine«, kot je stavbo bivše Mehanike in samski dom imenovala županja. Oba objekta je Občina Trbovlje odkupila, vendar sta potrebna temeljite obnove. Kaj storiti z njima, bodo svetniki še razpravljali.

Svetniki so prisluhnili informaciji o izdelavi Celostne prometne strategije v Trbovljah in se strinjali, da z odlokom ukinejo odloke, sprejete v obdobju 1990-1996, ki niso več v uporabi. S sprejetim Odlokom o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Trbovlje so tudi formalno ukinili enoto Metuljček na Dobovcu in omogočili, da se novoustanovljeni zasebni vrtec Čarobni gozd vpiše v razvid pri pristojnem ministrstvu in začne z delom. Ob tem se je predsednik KS Dobovec Marjan Jamšek zahvalil Občini za sodelovanje in podporo ter poudaril, da so lahko ponosni, ker se na Dobovcu odpira prvi zasebni vrtec v Zasavju.

Kristjan Dolinšek, vodja oddelka za finance, proračun in družbene dejavnosti Občine Trbovlje, je predstavil spremembe v občinskem proračunu. Ta se je na strani prihodkov povečal za 2,8 odstotka od načrtovane vrednosti, na strani odhodkov pa za 4,1 odstotek. Prvi rebalans proračuna so svetniki sprejeli po skrajšanem postopku. V tridesetdnevno obravnavo pa so poslali predloge odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov OŠ Trbovlje, OŠ Tončke Čeč in OŠ Ivana Cankarja.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trbovlje za letošnje leto, ki je bilo na dnevnem redu zadnje, so svetniki sprejeli brez razprave.

Tatjana Polanc Kolander

Isti avtor