Občina Hrastnik je objavila javno naznanilo o javni objavi in javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sončno elektrarno Prapretno 3.

Priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sončno elektrarno Prapretno 3 se je pričela s sprejetjem ustreznega sklepa Občine Hrastnik, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja lani decembra. Pobudo za pripravo je podala HSE – Energetska družba Trbovlje.

Z OPPN se spreminja podrobnejša namenska raba prostora in določijo prostorski izvedbeni pogoji za umestitev in načrtovanje sončne elektrarne Prapretno 3. »Predvidena prostorska ureditev, ki pogojuje tudi spremembo namenske rabe prostora, je načrtovana na razvrednotenem območju in je vskladu s cilji prostorskega razvoja občine, javnim interesom, pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami, ni v nasprotju s strateškimi dokumenti države, ki se nanašajo tako na področje prostorskega razvoja kot energetike, akcijskimi programi za izvajanje omenjenih strategij, občinskim prostorskim planom, lokalnim energetskim konceptom in razvojnim programom regije ter gre za umestitev proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije, vključno z objekti in napravami, potrebnimi za njeno delovanje, napravami za shranjevanje energije in priključki na omrežje energetske infrastrukture skupaj s pomožnimi inženirskimi objekti,« so zapisali na Občini Hrastnik.

Potrebne dokumente (osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sončno elektrarno Prapretno 3 in okoljsko poročilo bo v javni obravnavi od 19. oktobra do 17. novembra, javna obravnava pa bo  6. novembra.

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Prejšnji članekManj svečk za manj grobov
Naslednji članekDanes dogaja